Finanspolicy

Det övergripande målet för Hemsös finansverksamhet är att säkerställa en långsiktig stabil kapitalstruktur samt att uppnå bästa möjliga finansnetto inom givna riskramar. Den finansiella verksamheten i Hemsö bedrivs därför i enlighet med den av styrelsen fastställda finanspolicyn. Ansvaret för koncernens finansiella transaktioner och risker hanteras centralt av koncernens finansfunktion.

Finanspolicy i sammandrag

Finansieringsrisk

 

Utfall per 30 september 2017

Belåningsgrad: Max 70 % 64,5 %
Kapitalbindning: Minst 2 år   5,0 år
Skuldtäckningskvot Minst 110 % 171 %
Säkerställda lån Maximalt 20 % av fastighetsvärdet på lång sikt   2,7 %

Ränterisk

   
Räntetäckningsgrad: Minst 2,0 ggr (rullande12 mån ) 4,7 ggr
Räntebindning:

Hemsös genomsnittliga räntebindning ska ligga i intervallet 3-6 år

  5,3 år

Räntebindning förfall:

Maximalt 40 % av räntebindningen får förfalla inom 12 månader.

   27 %

Motpartsrisk

   
Finansiella instrument: Bank med minst A- (S&P) Uppfyllt

Valutarisk

   
Valutaexponering:

Maximalt motvärde i SEK om 20 % av koncernens egna kapital utan valutasäkring.

   6,1 %