Flerårsöversikt

Resultaträkning

Belopp mkr 2016 2015 2014 2013 2012
Fastighetsintäkter 2 204 2 000 2 063 1 887 1 889
Fastighetskostnader -552 -524 -577 -547 -535
Driftnetto 1 652 1 476 1 486 1 340 1 364
Central administration -182 -154 -173 -173 -169
Finansiella poster -359 -416 -690 -703 -731
Resultat före värdeförändringar 1 111 906 623 464 464
Förvaltningsresultat 1 111 959 833 674 674
Värdeförändring fastigheter 2 072 581 -261 -125 84
Värdeförändring finansiella instrument -208 140 -760 297 -128
Aktuell skatt -49 -46 -89 -9 -17
Uppskjuten skatt -583 -231 127 -99 178
Årets resultat 2 343 1 350 -360 528 581
Övrigt totalresultat 81 -50 42 16 -13
Årets totalresultat 2 424 1 300 -318 544 568

Balansräkning

Belopp i mkr 2016 2015 2014 2013 2012
Förvaltningsfastigheter 33 629 26 502 24 668 22 637 22 951
Övriga tillgångar 392 443 209 156 201
Kassa och bank 932 157 107 13 70
Summa tillgångar 34 953 27 102 24 984 22 806 23 222
Eget kapital 8 672 6 764 2 682 3 061 2 633
Uppskjuten skatteskuld 2 103 1 518 1 289 1 416 1 325
Derivat 723 679 826 66 363
Ägarlån - - 3 000 3 000 3 000
Räntebärande skulder  22 483 17 454 16 507 14 699 15 085
Ej räntebärande skulder 972 687 680 564 816
Summa eget kapital och skulder 34 953 27 102 24 984 22 806 23 222

Nyckeltal

Finansiella nyckeltal 2016 2015 2014 2013 2012
Belåningsgrad,% 64 65,2 66,5 64,9 65,7
Räntetäckningsgrad, ggr 4,1 3,6 2,7 2,4 2,3
Säkerställd skuld,% 7,7 15,4 29,2 40,6 62,5
Genomsnittsränta, % 1,5 1,95 2,26 3,04 3,42
Avkastning förvaltningsresultat, % 13 13,9 12,8 10,4 11,2
Avkastning eget kapital, % 30,4 22,4 -2,6 12,6 14,6
Totalavkastning, % 12,8 8,1 5,2 5,3 6,6
Fastighetsrelaterade nyckeltal 2016 2015 2014 2013 2012
Marknadsvärde fastigheter, mkr 33 629 26 502 24 668 22 637 22 951
Direktavkastning, % 5,7 5,7 6 6,1 6,2
Överskottsgrad, % 75 73,8 72 71 72,2
Ekonomisk uthyrningsgrad, % 97 96,2 96,5 96,4 96,4
Fastighetsvärde, kr/kvm 20 528 17 686 16 186 13 956 13 445
Antal fastigheter, st 356 317 313 348 357
Uthyrningsbar yta, tkvm 1 638 1 499 1 524 1 622 1 707