Äldreboende

Hemsö är Sveriges största fastighetsägare av äldreboenden och vi är också en betydande aktör i Tyskland. Under tio år har vi byggt upp en djup förståelse för vad som krävs för att skapa trygga och väl fungerande lokaler för omvårdnad av äldre.

Bestånd

Äldreboende är Hemsös största fastighetskategori och utgjorde vid årsskiftet 40 procent av fastighetsvärdet. Hemsö äger 158 fastigheter för äldreboende fördelat på 101 i Sverige, 24 i Finland och 33 i Tyskland. I Sverige stod de offentliga hyresgästerna för 70 procent och de privata hyresgästerna för 30 procent av kontrakterad årshyra vid utgången av året. I Finland stod offentliga aktörer för fem procent och privata aktörer för 95 procent av kontrakterad årshyra. I Tyskland har Hemsö endast privata hyresgäster.

Efterfrågan

I Sverige ökar behovet av äldreboenden stadigt i de flesta kommuner på grund av det ökande antalet äldre. Antalet personer över 80 år uppgår i dagsläget till omkring 500 000 personer och bedöms öka med cirka en tredjedel de kommande tio åren. Även i Finland och Tyskland väntas andelen äldre öka kraftigt de kommande åren, vilket innebär en stark efterfrågan på äldreboenden.

Hemsös kompetens

Hemsö har lång erfarenhet av att äga, förvalta och utveckla äldreboenden. Tillsammans med hyresgästen och med förståelse för brukaren skapar Hemsö lokaler som stödjer hyresgästens verksamhet. För en hyresgäst innebär det en möjlighet att ta del av Hemsös samlade kompetens vad gäller att skapa attraktiva äldreboenden som håller en bra kvalitet, är yt- och kostnadseffektiva och som möter nuvarande och framtida krav på äldreboendens utformning.