Byggnaden Grenverket i St Larsparken, Lund

Utbildning

Ett mångårigt samarbete med både kommunala skolor och friskolor har lagt grunden för en unik kunskap om skolmiljöer. Hemsö förvaltar idag cirka 109 skolfastigheter och färdigställer ett antal nya varje år.

Bestånd

Lokaler för utbildning är Hemsös näst största fastighetskategori och utgjorde vid årsskiftet 32 procent av det totala fastighetsvärdet. Hemsö äger 106 skolfastigheter i Sverige och tre i Finland. I Sverige stod privata hyresgäster för 48 procent och offentliga hyresgäster för 52 procent av kontrakterad årshyra per den 31 december 2016. I Finland har Hemsö enbart offentliga hyresgäster.

Efterfrågan

Behovet av utbildningslokaler i storstadsregionerna och de mest snabbväxande regionstäderna bedöms vara stort på grund av befolkningstillväxten. Fastighetskategorin har vuxit relativt snabbt, och är i dagsläget en betydande del av marknaden för samhällsfastigheter. Till skillnad från äldreboenden är behovet av utbildningslokaler något svårare att förutspå, då årskullar kan variera.

Hemsös kompetens

Mångfalden av skolor med olika profiler och pedagogiska inriktningar tillsammans med variationer i elevunderlaget från år till år gör att det ställs höga krav på lokalernas utformning och utomhusmiljöer. Tack vare ett mångårigt samarbete med både offentliga och privata hyresgäster har Hemsö byggt upp en unik kompetens gällande utformning av utbildningslokaler. Hemsö verkar alltid i nära samarbete med sina hyresgäster och tar ett helhetsgrepp om mark, utomhusmiljö och inomhusmiljö kopplat till verksamhetens behov.