Ägare

Hemsö ägs av Tredje AP-fonden till 85 procent och av AB Sagax till 15 procent, direkt och indirekt.

Korta fakta om Tredje AP-fonden

Tredje AP-fonden (AP3) är en av fem buffertfonder inom det allmänna pensionssystemet. AP3 har riksdagens uppdrag att förvalta fondkapitalet till största möjliga nytta för inkomstpensionssystemet genom att skapa en hög avkastning till en låg risk.

AP3 investerar i en globalt diversifierad portfölj bestående av noterade aktier, räntebärande tillgångar och alternativa investeringar. Fondkdapitalet uppgick till 345,2 miljarder per 31 december 2017. Mer information finns på www.ap3.se.

Korta fakta om Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick per 31 mars 2018 till 2 648 000 kvadratmeter fördelat på 501 fastigheter. Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 26 038 miljoner kronor.  AB Sagax (publ) är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Mer information finns på www.sagax.se.