Miljö och klimat

Våra fastigheter ska vara trygga och hälsosamma för både människor och miljö. I miljöarbetet ingår en rad olika områden såsom energianvändning, materialval, avfall, vattenanvändning och givetvis också klimatfrågan som spänner över flera av miljöaspekterna.

Energieffektivisering och förnybar energi

Ett viktigt arbete för att uppnå en hållbar utveckling av fastighetsbeståndet är att kontinuerligt förbättra fastigheternas energiprestanda. Hemsö har en hög investeringstakt på åtgärder och projekt som syftar till att minska energianvändningen och miljöpåverkan. Samtliga fastigheter i Sverige inventeras utifrån energisynpunkt och målsättningen för bolaget är tre procent minskad energianvändning per år för jämförbart bestånd. Våra projekt har stort fokus på förnybar energi såsom solceller samt geoenergi.

Klimatstrategi

Arbetet med klimatfrågan innefattar hur bolagets verksamhet påverkar klimatet och hur förändringar i klimatet kan komma att påverka bolaget. Det senare är en del av det förebyggande arbetet och riskhantering inom såväl förvaltning som projekt och förvärv. Under 2019 och 2020 har Hemsö påbörjat ett systematiskt arbete med klimatberäkning vid nyproduktion och vi tar även fram en handlingsplan för hur vi ska nå våra målsättningar i klimatstrategin. Vi har anslutit oss till Fossilfritt Sverige och till LFM30 för att dela erfarenheter med andra som också har höga ambitioner när det gäller klimatområdet. Hemsös klimatpåverkan följs årligen upp i en klimatrapport i enlighet med GHG-protokollet. Hemsös målsättningar är bland annat:

  • Att uppnå nettonoll-utsläpp till år 2040 i hela värdekedjan
  • Inventera klimatrelaterade risker relaterade till våra fastigheter och vidta nödvändiga åtgärder för att undvika negativa konsekvenser
  • Minska den totala klimatpåverkan vid nyproduktion och större ombyggnadsprojekt
  • Främja utvecklingen inom området klimatsmarta och hållbara byggnader genom att satsa på nya tekniska lösningar
  • Vara klimatneutrala gällande resor

Miljöcertifieringar

Hemsö använder miljöcertifiering som verktyg för att säkerställa viktiga kvaliteter kopplat till både miljömässig och social hållbarhet i våra byggnader. Det omfattar bland annat högt ställda krav på energiprestanda och inomhusmiljö samt materialval med hänsyn till miljö och hälsa. Läs mer om våra certifieringar.

Sveriges första NollCO2-certifierade äldreboende

Äldreboendet Sköndalsvillan i Tyresö är ett pilotprojekt för Sweden Green Building Councils (SGBC) nya certifiering NollCO2 och är även certifierad enligt Miljöbyggnad Guld. Klimatpåverkan enligt NollCO2 handlar bland annat om växthusgasutsläpp från utvinning av råmaterial, transport och tillverkning samt växthusgasutsläpp orsakade av byggnadens energi- och vattenanvändning. Den del av klimatskulden som kvarstår efter att klimatsmarta åtgärder är utförda klimatkompenseras genom till exempel vindkraft eller solcellsanläggningar. Läs mer om projektet här.