Klimatkalkyler

En viktig del i Hemsös klimatarbete är att minska klimatpåverkan från byggmaterial. Vi har därför initierat ett arbete för att höja kunskapsnivån om hur val i olika nyproduktionsprojekt påverkar koldioxidutsläpp och hur detta kan mätas i tidiga skeden som till exempel i förstudier. Klimatberäkningar på alla projekt under genomförandefasen genomförs redan.

Avsikten är att ta fram ett verktyg för att i tidigt skede kunna göra en avvägning mellan ekonomi och klimatavtryck. En genomlysning av befintliga verktyg visade att marknaden är omogen och att det finns få färdiga verktyg. Hemsö beslutade att bidra till utvecklingen på området och driver nu två pilotprojekt med olika leverantörer.

Det ena pilotprojektet genomförs med PLANT, som tidigare hjälpt Hemsö med klimatberäkningar på färdiga projekt. Deras verktyg kunde utvecklas till att fungera i tidigare skeden med viss omprogrammering. Det andra är med Nodon, ett Start-Up-företag som fokuserar på klimatoptimering med hjälp av artificiell intelligens. De utvecklar ett verktyg från grunden som i tidigt skede ska beräkna och rekommendera de mest klimatsmarta sätten att konstruera en byggnad utifrån projektets krav och förutsättningar.

Båda verktygen ska enkelt kunna importera data från ritningar/BIM-modeller och direkt få en klimatuppskattning på byggdelarna som importerats. Modellerna förväntas vara klara och börja användas under 2022. 

När pilotprojekten är färdiga kommer beräkningarna att jämföras med verkligt utfall.

Vill du veta mer? Kontakta Emma Karlsson, projektutvecklare Hemsö, 070-28 54 240.

Nedan exempel kommer från Plant och gäller Hemsös projekt Kornknarren i Västerås. 

Diagram klimatkalkyl Kornknarren.png