Samhälle och socialt ansvar

Hemsö strävar efter att tillhandahålla lokaler med hög standard för att på så sätt skapa goda förutsättningar för de för samhället mycket viktiga verksamheter som bedrivs i våra lokaler.

Säkerhet och trygghet för våra hyresgäster

För Hemsö och för våra hyresgäster är säkerhet- och trygghet viktiga aspekter och Hemsö har tagit fram en särskild rutin för hur vi arbetar med dessa frågor. I många fall är tillgänglighet en viktig fråga för våra hyresgäster och därmed något vi hanterar kontinuerligt.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Hemsö utgår från en grundsyn om alla människors lika värde och att alla medarbetare inom Hemsö ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Hemsö har ett systematiskt arbetsmiljöarbete och värnar om ett långsiktigt fokus på medarbetarnas hälsa. Vi har ett ansvar gentemot våra kunder som bland annat innefattar att uppfylla förväntningar på kvalitet och hållbarhet och att bibehålla god affärsetik.

God etik

Hemsö tar avstånd från korruption och oetiskt handlande. Motsvarande värderingar och principer förväntas även av leverantörer, affärspartner och andra samarbetsparter. För att motverka risken för korruption har Hemsö rutiner för inköp och attestregler. Under 2016 har inga korruptionsincidenter med koppling till Hemsös verksamhet rapporterats. För att tydliggöra de viktigaste ställningstagandena kopplat till affärsetik har ett arbete med att ta fram en intern uppförandekod påbörjats. Under 2017 kommer samtliga medarbetare utbildas i den nya uppförandekoden..

Samhällsengagemang

Som långsiktig ägare, förvaltare och utvecklare av samhällsfastigheter har Hemsö ett stort engagemang i frågor kopplat till hållbar samhällsutveckling. Hemsö deltar därför i en rad olika samarbeten och i forskningsprojekt. Hemsö deltar exempelvis i Stockholm stads forum för hållbara fastigheter, där de 16 största fastighetsägarna samverkar tillsammans med Stockholms stad för att öka fokus på hållbar utveckling i branschen. Forumet är part i ett forskningsprojekt med forskare från Mälardalens högskola som syftar till samverkan mellan hyresgäst och fastighetsägare för att utveckla en hållbar förvaltning.

Hemsö engagerar sig även i till exempel utemiljöns betydelse för inlärning och välbefinnande och möjligheterna att med så kallade ”multi-hus” där flera olika verksamheter inryms i samma byggnad. Genom att samla olika typer av verksamheter skapas mötesplatser mellan generationer och grupper och byggnaderna kan utnyttjas ett större antal av dygnets timmar. Det bidrar till ökad trygghet och förbättrad resurshushållning att dela på utrymmen så som till exempel matsal, samlingslokal och receptionsfunktion.

Samarbete med Bris

För oss på Hemsö är det viktigt att barnen trivs och mår bra både i och utanför våra skolor. Vi har därför valt att samarbeta med Bris för att stötta deras arbete och hjälpa till på det sätt vi kan genom att erbjuda Bris kontakter och möjlighet att nå ut med sitt budskap till vuxna såväl som barn på de skolor som Hemsö äger och förvaltar.

Bris_RGB.jpg