Äldreboende

Hemsö är Sveriges största fastighetsägare av äldreboenden och vi är också en betydande aktör i Tyskland. Under tio år har vi byggt upp en djup förståelse för vad som krävs för att skapa trygga och väl fungerande lokaler för omvårdnad av äldre.

Bestånd

Äldreboende är Hemsös största fastighetskategori och utgjorde vid årsskiftet 42 procent av fastighetsvärdet. Hemsö ägde då 172 äldreboenden varav 103 i Sverige, 42 i Tyskland och 27 i Finland. Lokalerna inrymmer vård- och omsorgsboenden, demensboenden samt boenden för personer i behov av extra stöd och service. I Sverige stod de offentliga hyresgästerna för 72 procent och de privata hyresgästerna för 28 procent av kontrakterad årshyra. I Finland var motsvarande siffra fyra procent för offentliga aktörer och 96 procent för privata aktörer. I Tyskland har Hemsö endast privata hyresgäster. De största hyresgästerna är Attendo, Norrköpings kommun och AWO (Tyskland).

Efterfrågan

I Sverige ökar behovet av äldreboenden stadigt i de flesta kommuner på grund av det ökande antalet äldre. Antalet personer över 80 år uppgår i dagsläget till omkring 500 000 personer och bedöms öka med cirka en tredjedel de kommande tio åren. Även i Finland och Tyskland väntas andelen äldre öka kraftigt de kommande åren, vilket innebär en stark efterfrågan på äldreboenden.

Hemsös kompetens

Hemsö har lång erfarenhet av att äga, förvalta och utveckla äldreboenden. Tillsammans med hyresgästen och med förståelse för brukaren skapar Hemsö lokaler som stödjer hyresgästens verksamhet. För en hyresgäst innebär det en möjlighet att ta del av Hemsös samlade kompetens vad gäller att skapa attraktiva äldreboenden som håller en bra kvalitet, är yt- och kostnadseffektiva och som möter nuvarande och framtida krav på äldreboendens utformning.