Rättsväsende

Hemsö har lång erfarenhet av att tillhandahålla lokaler till polismyndigheter och andra statliga verksamheter inom rättsväsende.

Bestånd

Fastigheter för rättsväsende utgjorde vid årsskiftet åtta procent av Hemsös totala fastighetsvärde. Hemsö ägde då nio fastigheter varav åtta i Sverige och en i Finland. Fastigheterna rymmer lokaler för polisverksamhet, kriminalvård, tingsrätt och åklagare. Hyresgästerna väljer ofta att samlokalisera sig till så kallade rättscentrum, som kan inrymma polis, häktesverksamhet och domstol. Statliga myndigheter utgör majoriteten av Hemsös hyresgäster i Sverige och stod för 97 procent av kontrakterad årshyra. I Finland stod offentliga hyresgäster för 100 procent. De största hyresgästerna i kategorin är Polismyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvårdsstyrelsen.

Efterfrågan

Efterfrågan på nya lokaler är god och ett antal nyproducerade fastigheter planeras de kommande åren, med fokus på regionstäder. Domstolar och polisen lämnar äldre fastigheter till förmån för nya mer ändamålsenliga lokaler. Det beror framförallt på förändrade krav på yteffektiva lokaler, den riksomfattande omorganisationen inom polisen samt säkerhet på grund av en högre hotbild mot rättsväsendet.

Hemsös kompetens

Verksamheter inom rättsväsendet behöver lokaler med stor andel specialanpassade ytor. Hyresgästerna ställer höga krav på säkerhet, tillgänglighet, utrymningsvägar och logistik. Därtill ställs specifika krav på exempelvis kommunikationscentraler, skjutbanor, vapenhantering, häkten och rastgårdar. Hemsö har god förståelse för de krav som hyresgäster ställer på lokaler för rättsväsende och har även djupgående kunskap om de lagar och krav som omfattar dessa byggnader.