Nyheter

På gång i parken

Sedan årsskiftet 21/22 är nybyggnationen av Växthuset, idrottshallen igång. Wästbygg ansvarar för  byggentreprenaden som ska bli färdigställd i början av 2023. Hyresgäst för Växthuset är Nordic Wellness som förutom uthyrning av idrottshallen till skolorna i S:t Larsparken även kommer att driva gym, två padelbanor och diverse motionsrum (spinning, yoga).


Satsning på förnybar energi

Vi satsar på hållbarhet och bra miljö och utför nu en komplett geoenergianläggning för värmeproduktion I S.t Larsparken i Lund. Totalt 31 byggnader i parken kommer att bli uppvärmda med hållbar geoenergi. Ett komplett värmepumpsystem inklusive energiborrning för ett grundvattenmagasin, ett så kallat akviferlager installeras.


Ny detaljplan och nya byggrätter

En ny detaljplan för en del av S:t Larsparken har tagits fram av kommunen i samarbete med Hemsö och arkitekter på FOJAB. Det nu antagna förslaget innebär att den rivna centralköksbyggnaden ersätts med bebyggelse av främst bostäder, inklusive ett antal trygghetsboenden, men även verksamhetslokaler.


Visste du att

Hemsö i samarbete med Naturskolan arrangerade i går en utbildningsdag på temat "Uteklassrum i Lund". Detta som en led i utvecklingsarbetet avseende S:t Larsparken. Hemsö och Naturskolans ambition var att på ett lustfyllt sätt förmedla; vad man kan göra i S:t Larsparken och hur man kan ta nytta av naturen i den pedagogiska undervisningen samtidigt som vi ville berätta hur Hemsös tankar om den framtida S:t Larsparken ser ut. Redan i tidigt i höstas tog Hemsö kontakt med Naturskolan och började utforma dagens upplägg. Vår utgångspunkt var att vi vill förmedla vikten av att ha tillgång till miljöer som ger utrymme för både fysisk aktivitet och sociala möten men också vila och eftertanke då detta reducerar stressnivåer och ökar inlärningsförmågan. Utöver det som beskrivs i den bilagda artikeln fick de som deltog på denna utbildningsdag gå delar av S:t Larsparkens nyframtagna Naturslinga och testa våra QR-koderna som ger utökad information om parkens historia och växt- och djurliv. Turen startade uppe vid vattentornet och det nyskapade uteklassrummet "Hemliga rummet". Stort tack till alla som var med!


Nya Hyresgäster

Nya hyresgäster i S:t Larsparken. •Kids2Home (By 18, 650 kvm, inflyttning hösten 2015) •Lunds kommun (By 86, 1700 kvm, inflyttning juni 2016) •Kunskapsskolan (By 19, 980 kvm, inflyttning våren 2016) •Kunskapsskolan (By 19, 980 kvm, inflyttning våren 2016) •Freinet (By 10, 170 kvm, inflyttning hösten 2016)


Hemsö arbetar med social hållbarhet

Hemsö arbetar med Social hållbarhet för våra hyresgästers skull för att vi tror på en god funktionsblandning inom våra utvecklingsområden och på att skapa naturliga mötesplatser där människor som i normala fall inte skulle ha mötts har en möjlighet att sammanstråla. Läs mer för att höra vår tolkning av begreppet social hållbarhet i praktiken.


Ramprogram för S:t Larsområdet

Under 2016 kommer ett ramprogram för S:t Larsområdet utformas som ett led i det fördjupade översiksplanarbetet som omfattar södra Lund. Ramprogrammet syftar till att fastställa och förankra de tankar som finns avseende området och principer för trafik och parkering inom området. Bebyggelsestruktur, karaktärer, funktioner nu och i framtiden samt möjligheter och riktlinjer för komplettering av bebyggelse kommer att genomlysas.


Hemsö rustar upp delar av parkkärnan

Hemsö vill förbättra miljön och säkerheten för de barn som vistas i S:t Larsparken. Detta sker bland annat genom att utveckla viktiga sikt- och rörelsestråk i parken. De åtgärder som nu genomförs kommer att innefatta bland annat anläggningsarbeten, restaureringsarbeten, planeringsarbeten, och belysningsarbeten. Särskild hänsyn till kulturhistorien och de befintliga naturvärdena har tagits vid utformningen.


Skolcater flyttar in i Grenverket

Restaurang Skolcater flyttar in i augusti 2015 och kommer erbjuda parkens skolungdomar och besökare en lunchrestaurang med tillhörande cateringverksamhet. Skolcater erbjuder kvalitativa måltider och levererar varje dag över 25.000 skolluncher till över 100 skolor runtom i Sverige. I Grenverket kommer ca 300 kvm i den östra flygeln att vara öppen för restaurangbesök och för de varma dagarna finns möjlighet att sitta ute på det nyanlagda torget framför byggnadens entré. Maten tillagas på plats, i Skolcaters tillagningskök, en våning ner.


Nya fotbollsmål

Nya fotbollsmål i S:t Larsparken


Trädinventering i S:t Larsparken

Hemsö påbörjade under sommaren 2014, i samarbete med SveArb Trädservice, en inventering av parkens träd i delarna som utgör framsidan av fastigheterna nr 05 och 10 samt de delarna som omger fastigheterna nr 14, 18, 73 och 74. Arbetet har utförts i enlighet med skriften ”Standard för trädinventering i urban miljö” framtagen av SLU Alnarp.


Attendo flyttar in i Grenverket

Attendos vårdboende växer fram i Grenverket och till våren 2015 står det klart. Det blir ljusa, luftiga rum, balkonger och uteplats med både seniorgym och växthus!


Ny belysning i S:t Larsparken

Nu håller vi på att byta ut belysningen i S:t Larsparken!


Skolinvigning

Nu har Grenverkets första hyresgäst Internationella Engelska Skolan flyttat in. Detta firades med pompa och ståt på skolans invigning i fredags!


Skolan snart färdig

Ombyggnationen går enligt planen och snart är skolan helt klar! Arbetet pågår främst med att färdigställa skollokalerna men även omvandlingen till äldreboendelokaler har påbörjats.


Skolans lokaler växer fram

Nu börjar skolans lokaler ta form. Stora förändringar sker nu inne i byggnaden. Här finns ett litet smakprov på vilka förändringar som sker och hur det börjar se ut inne i Grenverkets södra flygel!


Arbetet med ombyggnationen i full gång

Arbetet med att omvandla byggnaden till Grenverket har nu gått från rivningsarbeten till uppbyggnadsarbeten. Just nu händer det mycket med fasaden; fönster byts ut och nya delar som skolentré och två utbyggnader är under uppförande.


Startbesked för etapp 1

Igår erhöll Hemsö startbesked avseende bygglovsansökan för ändrad användning från vårdlokal till skola och kontor samt tillbyggnad och utvändig ändring.


Rivningsarbete påbörjat

Hemsö erhöll den 6 december startbesked för interiör och delvis exteriör rivning i samband med utvecklingen av byggnaden Grenverket. Rivningen berör hela byggnaden och pågår från v.50 fram till tidig vår 2014.


Attendo blir en del av Grenverket

Attendo hyr en yta om drygt 3500 kvm i Grenverket för etablering av ett äldreboende med inriktning mot utevistelse och trädgård.


Måltidsglädje i S:t Larsparken

I S:t Larsparken i Lund och byggnaden Grenverket finns en plats med potential att förena ung och gammal, mat och måltid, natur och odling i ett sammanhängande och innovativt tema med måltiden i centrum.


Grenverket tar form

När Region Skåne flyttar vid årsskiftet 2013/2014 väljer vi att ge byggnaden en helt ny karaktär och öppna upp för nya verksamheter. Arbetet med att skapa en modern och dynamisk miljö för nya verksamheter i huset påbörjades hösten 2012 och bedrivis i nära dialog med Lunds kommun.