Det här händer


Beviljat rivningslov

Hemsö har fått rivningslov avseende gamla köket (by 37) och Källbystugan (by 38). Rivning väntas ske i slutet av året.

Återbruk

Inför rivnigen har ett projekt för att ta till vara på återbrukbar utrustning genomförts.

Sen vi körde igång projektet har Norlandia, Montessori Lingua och Framtiden delat på utrustning från före detta Källbystugans gård. Ett antal verksamheter har hämtat skåp och stolar. Bolaget Bengt Dahlgren har hämtat ett mindre pentry och EMAUS har hämtat takarmaturer och partier. HNA har hämtat storköksutrustning och återmonterat det på en skola i Malmö. Vi är glada över att tillsammans ha gjort en insats för miljön genom minskat ”slit och släng”.

Planarbeten

Inom S:t Larsområdet pågår ett antal detaljplanearbeten.

En av detaljplanerna avser parkens nordligaste delar och innebär möjlighet för idrottshall, kontor, handel samt stödfunktioner såsom fritidsgård för omkringliggande skolor, parkeringsgarage och bostäder.

En andra detaljplan omfattar området för gamla Köket samt befintligt kvarter söder om Östra Borggården. Detta planförslag innebär möjlighet för bostäder såsom vårdbostäder blandat med verksamheter såsom kontor, centrumverksamheter och parkering.

Utöver detta pågår en bevarandeplan för parkkärnan. I detta arbete prövas om och på vilket sätt parken skall skyddas enligt riksintresset för kulturmiljö.

Upprustning av parkkärnan

Hemsö fortsätter förbättra miljön och säkerheten för de barn som vistas i S:t Larsparken. Detta sker bland annat genom att utveckla viktiga sikt- och rörelsestråk i parken. Parkkärnan har successivt omvandlats till en bilfri zon där lek sker med utgångspunkt i barnen och på barnens villkor. Vid utformningen har särskild hänsyn tagits till parkens kulturhistoria och de befintliga naturvärdena samt rationell förvaltning.

Färdigställande av pågående arbeten

Klocktornsplatsen och överläkarplatsen samt mellanliggande centralaxel har förbättrats och är nu färdigställda. Kompletterande belysning och igångsättning av fontänerna är planerat att genomföras under våren 2018.

Trafikåtgärder

För att öka trafiksäkerheten för barnen i parken och stärka parkens gröna miljö har parkkärnan stängts av  med pollare och bommar. Passage för behöriga tillåts fortsatt. Parkeringsplatser inom parkkärnan har ersatts av cykelparkeringar.

Skoltorget ska fungera som en central angöringsplats för av- och påstigning och är beläget mellan Kunskapsskolan, Consensum och HepCat Store. Trafiken ska röra sig i en enkelriktad slinga som gör det enkelt för passagerare att kliva av till separata gångbanor.  Mer grönska har planterats på torget.

En vändslinga har skapats i anslutning till Palmlunds förskola och LMG för att underlätta vid hämtning- och lämning.

Parkeringen i anslutning till det gamla centralköket har utökas med fler p-platser. De som tidigare parkerat inom parkkärnan hänvisas hit.

Utegym

Utegymmet är på plats i anslutning till Höje Å. Utegymmet kan självklart även nyttjas av parkens besökare. All aktivitet i gymmet sker på egen risk.

Motoriklekplats

För de mindre barnen har en ny motoriklekplats anlagts på Borggården mellan Freinet (byggnad 7) och Framtiden (byggnad 8). Motoriklekplatsen riktar sig främst till förskolebarnen inom parken men kan självklart även nyttjas av parkens besökare. All lek sker på egen risk.

Geoenergi

Vid Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har Hemsö Fastighets AB ansökt om tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalken för att anlägga ca 12 grundvattenbrunnar, bortleda och återföra grundvatten med sammanlagt 1 300 000 m3 för utvinning av värme och kyla (geoenergi) på fastigheten Klostergården 2:9, belägen inom S:t Lars-området, Lunds kommun. Ansökan är ett steg i processen mot att anlägga en geoenergianläggning för att effektivisera värmedistributionen för samtliga byggnader i parken.