Översikt


S:t Larsparken

Där Lund är som grönast ligger S:t Larsparken och Hemsö utvecklar området successivt.

Vi arbetar för att uppgradera S:t Larsparken i syfte att möta nuvarande och framtida behov. Det sker med utgångspunkt i områdets unika historia, karaktär och egenart.

Vi tillför och förändrar på ett sätt som ska vitalisera och modernisera parken och tillsammans stärka dess identitet.

Vi omhändertar och förstärker parkens unika profil. Områdets kulturhistoriska delar, närheten till Höje å, den biologiska mångfalden och inte minst den användning parken har idag är starkt identitetsskapande och särskiljer S:t Larsparken från stadens övriga grönytor.

Vi låter parkens grönska och olika karaktärer inneha en central roll i utformningen av dess framtida innehåll.

Vi möjliggör så att det i parken finns utrymme för att leva, leka och lära. De människor som studerar, arbetar och bor i nära anslutning till området idag och i framtiden vill vi ska uppleva parken som en attraktiv plats med möjligheter till både aktivitet, rekreation och eftertanke.

 

Visionsbild "Vykort från framtiden". Bild: Fojab Arkitekter

Grenverket

Grenverket (f.d. Medicinskt centrum) på S:t Lars väg 90 är idag byggnad som öppnats upp för varierande verksamheter inom vård, skola och omsorg förenat med moderna kontor och butikshotell samt en för området gemensam skolrestaurang. Byggnaden präglas av grönska såväl i ute- som innemiljön och utemiljön har utarbetats i samarbete med SLU och Juul och Frost arkitekter.

Unikt för Grenverket är att det är en plats där både barn och vuxna lär sig och utvecklas och där möten över generationsgränserna betraktas som en tillgång. Här förenas gammalt och nytt, erfarenhet och nyfikenhet, äldre kulturmiljöer med modernt formspråk. Vi har aktivt arbetat för att byggnaden ska möjliggöra för ett samspel mellan verksamheter som innebär en förlängd aktivitetsnivå i huset. 

Attendos äldreboende har stora luftiga balkonger perfekta för sällskapsaktiviteter, avkoppling eller både och. Grönskan utanför skickar in mjuk information och verkar rogivande.

Barnen i Internationella Engelska skolan har stora ljusinsläpp som gör att de kan överblicka omgivningarna. Utrymme för både lek, studier eller vila finns det gott om såväl utomhus som inomhus.

Grenverket är beläget på en plats som ger människor och företag energi och kraft att växa. Den fysiska miljön och byggnadens verksamheter stimulerar till både kreativitet och reflektion och grönskan skapar goda möjligheter för vila och avkoppling.

Ytor för utövande av fysisk aktivitet, inomhus och utomhus är positivt för barns utveckling både vad gäller inlärning och motorisk utveckling. Till vänster i bild är Internationella Engelska skolans idrottshall . Rakt fram i bild är en aktiv plats avsedd för bla pingis och parkour.

För att dämpa ljud och ge bra fallunderlag är ytan försedd med gummiasfalt. Ett antal av Attendos äldreboendelägenheter har utsikt över denna plats och har möjlighet att följa barnen i deras vardag.    

Den lummiga grönskan inbjuder till både pickning, promenader eller en cykeltur i närområdet. Många av barnen i omkringliggande skolor tar sig till Grenverkets KRAV märkta skolrestaurang vid lunchtid för att äta en bit mat och träffa elever från andra skolor. 

Hållbarhet

Med utgångspunkt i förståelsen för stadslivet, landskapet och den enskilda individen applicerar vi ett hållbart helhetsgrepp när vi bedriver utvecklingsarbete. Grenverket är ett exempel på en byggnad som är hållbar både idag och i framtiden. Byggnaden har totalsanerats och enbart miljögodkända material har använts vid ombyggnationen och effektiva miljövänliga tekniska system har ersatt de gamla. Byggnaden kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad och Green Building.

 

 

I ett led att bevara, utveckla och förstärka S:t Larsparkens unika parkmiljö har ett samarbete med SLU etablerats och ett holistiskt angreppsätt antagits. Läs mer om grundtankarna angreppsättet på: restorativeworkplace.com

Hemsö har idag utarbetat en gestaltningsprogram för parkmiljön kopplat till ett antal delprojekt som Hemsö har för avsikt att realisera de kommande åren. I framtiden ser vi S:t Larsparken som en öppen och levande stadsdel i Lund och en del av regionens utveckling.

 

S:t Larsparken är en av Sveriges bäst bevarade parkmiljöer. Scilla (se bild ovan) ger parken, under tidig vår, en del av dess karaktär. Bild: Fojab Arkitekter

Kommunikationer

S:t Larsparken är en plats som människor enkelt kan ta sig till oavsett om de kommer med buss, bil eller cykel. Den strategiska placeringen öppnar upp för enkel pendling från Malmö, Burlöv, Staffanstorp och Lomma. Lunds kommun, Skånetrafiken och Trafikverket är överens om att det på sikt behövs en Pågatågsstation vid Klostergården. Möjligheten hänger på om den södra stambanan breddas till fyra spår mellan Flackarp och Ringvägen i Lund.

Utöver planeringen av en Pågatågsstation vid Klostergården utreds förutsättningarna för att bygga en högklassig cykelväg – en supercykelväg – mellan Malmö och Lund.
En supercykelväg är en väg som helt utgår från cyklistens villkor och där ledorden är tillgänglighet, framkomlighet, säkerhet, komfort och attraktivitet. Under 2012 genomförde Trafikverket en omfattande förstudie som visar på supercykelvägens olika möjligheter.

Cykel

Med cykel tar det cirka 10 minuter till centralstationen.

Stadsbuss

Buss nr 6, nr 11 och nr 1 når området helt eller delvis.

Regionbussarna

Regionbussarna 169, 130 och 131 stannar nära. På gångavstånd finns även hållplatser för flera andra regionala busslinjer:

166: Sandby–Lund–Staffanstorp

155: Sandby–Lund–Staffanstop

165: Lund–Trelleborg

365: Lund–Trelleborg

Skåneexpressen nr 1: Malmö–Lund–Kristianstad

Tåg

Tåg från Lunds centralstation till Malmö centralstation tar ca 10 minuter. Från och med december 2023 kommer det finnas en station vid Klostergården.

Flyg

35 minuter med Flygbussarna till Sturup och tåget till Kastrup tar mindre än tre kvart.

Infartsväg

Ny infart från väg 108 är under planering. Förslag på anslutning finns väster om Hunnerupsområdet.

Under 2016 satsade regeringen en halv miljard på att förbättra skolgårdar. Det visar angelägenheten av en bra miljö för barnen. Forskning visar att skolgårdar som har både grönska och ytor för lek och umgänge främjar inlärning och minskar stress. Den miljöpsykologiska forskningen har resulterat i en slutsats om att det finns åtta karaktärer i utemiljön som talar till grundläggande behov som vi människor har av aktivering respektive vila. Kända campusmiljöer som visat sig vara gynnsamma för människors hälsa och utveckling är Harvard och Boston i USA. Detta har inspirerat Hemsö vid utformningen av utemiljön i ett skolprojekt i S:t Larsparken i Lund. Gröna ytor och grönskans olika karaktärer präglar både ute- och innemiljö. Här finns utrymme för både fysisk aktivitet och sociala möten men också vila och eftertanke. Dessa kunskaper för vi med oss genom att skapa fler gröna skolgårdar som reducerar stressnivåer och ökar inlärningsförmågan. Framtidens skola behöver gröna skolgårdar!