Hoppa till innehåll
Hem / Hållbarhet / Ansvarsfullt företagande
En skog med björkträd en tidig höstmorgon i motljus

Ansvarsfullt företagande

Hemsös hållbarhetsarbete är integrerat i verksamheten och styrs både av externa ramverk och av interna policys och riktlinjer.

En äldre dam får besök av sitt barnbarn som blåser såpbubblor.

Ansvarsfulla i alla led

Hemsös hållbarhetsarbete inkluderar att vi verkar för ett öppet affärsklimat med hög affärsetik och aktivt motverkar korruption. Vi ställer krav på villkor i leverantörskedjan och arbetar för mänskliga rättigheter.

Vår majoritetsägare, Tredje AP-fonden har högt ställda krav när det gäller hållbarhet vilket också är styrande för Hemsö. Hållbarhet är en del av vår affärsidé och att fatta långsiktiga beslut med ekonomisk-, miljömässig och social hållbarhet i åtanke är en del av vår vardag.

Ramverk och riktlinjer

Hemsös hållbarhetsarbete styrs av ägardirektiven och av styrdokument. Hållbarhet är inarbetat i övriga riktlinjer och processer.

Vi hållbarhetsrapporterar enligt GRI, Global Reporting Initiative.

Mål och strategier mot FN:s globala utvecklingsmål

Hemsös hållbarhetsarbete är strategiskt och fokuserar på de områden där vi som utvecklare och ägare av samhällsfastigheter kan göra skillnad.

FN:s globala mål, ikoner där Hemsös utvalda områden visas i färg och övriga ikoner i en grå ton
Bilden visar de globala mål som Hemsö framför allt kan bidra till.

Hemsös värdekedja

En lärare och elev som med glädje leker att de flyger på en grönskande skolgård

Hemsös påverkan och ansvar

Värdekedjan visar hur och var vi kan påverka vårt arbete för att bidra till en hållbar utveckling i samhället och för Hemsö som bolag.

Läs mer

Antikorruption och affärsetik

 • Visselblåsning

  Hjälp oss göra rätt

  Hemsö strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik där vi motverkar korruption. Vi värnar om säkerhet och respekt för alla människor som berörs av vår verksamhet.

  Läs mer
 • Styrdokument

  Uppförandekod och policyer

  Vi ställer höga krav på både oss själva och våra leverantörer. Vår uppförandekod och samarbete med leverantörer utgår från våra kärnvärden – närvarande, ansvarstagande och utvecklande.

  Läs mer
 • Bolagsstyrning

  Bolagsstyrning

  Bolagsstyrningen i Hemsö baseras bland annat på aktiebolagslagen, bolagsordningen samt regelverk för räntebärande instrument på de marknadsplatser där Hemsö är noterat.

  Läs mer