Hoppa till innehåll
Hem / Hållbarhet / Miljö och klimat
Flygbild tagen rakt ovanifrån på en granskog

Miljö och klimat

Våra fastigheter ska vara trygga och hälsosamma för både människor och miljö. I vårt miljöarbete ingår en rad olika områden som energianvändning, materialval, avfall, vattenanvändning och givetvis också klimatfrågan som spänner över flera av miljöaspekterna.

Två pojkar i förskoleålder stampar i en vattenpöl efter ett regnfall

Bygga med omtanke

Genom vårt hållbarhetsarbete tar vi ansvar genom att minimera vår resursanvändning och minska vår negativa påverkan samt säkerställer att fastigheterna är rustade för framtida klimatförändringar.

Vi gör klimatberäkningar i tidiga skeden för vår nyproduktion, vilket har en positiv effekt i projektutvecklingsfasen.

Klimatstrategi

Att hantera ändrade förhållanden i klimatet är en del i vårt förebyggande arbete och något vi tar hänsyn till i alla delar, från förvärv till projektutveckling och förvaltning.

Vår största klimatpåverkan sker främst genom våra fastigheters energianvändning, genom ny- och ombyggnadsprojekt samt materialval och transporter. I Hemsös klimatstrategi ingår att minska klimatpåverkan från byggande och satsa på nya tekniska lösningar.

Vi har undertecknat Fossilfritt Sveriges färdplan för bygg- och anläggningssektorn. Hemsös klimatpåverkan följs årligen upp i en klimatrapport i enlighet med GHG-protokollet.

Våra målsättningar är bland annat att:

 • Uppnå nettonoll-utsläpp i hela värdekedjan (scope 1, 2 och 3) senast 2040.
 • All nyproduktion ska miljöcertifieras.
 • I jämförbart bestånd (Sverige) ska energibesparingen uppgå till minst tre procent per år.
 • Minska den totala klimatpåverkan vid nyproduktion och större ombyggnadsprojekt.
 • Främja utvecklingen inom hållbara byggnader genom att satsa på nya tekniska lösningar.
Solen skiner på solpaneler på ett hustak

Energieffektivisering och förnybar energi

Hemsö har en hög investeringstakt på åtgärder som syftar till att minska energianvändningen och därmed vår miljöpåverkan. Samtliga fastigheter i Sverige inventeras ur energisynpunkt och målsättningen är att minska energianvändning med tre procent per år i jämförbart bestånd. Vi fokuserar på förnybar energi som solceller och geoenergi.

 • Helsingfors tingshus

  Hemsös omfattande energirenovering av Helsingfors tingshus har förbättrat både byggnadens energieffektivitet och luftkvaliteten inomhus.

  Koldioxid- och temperatursensorer har kopplats in i huset. De anpassar ventilationen efter hur många som är på plats i lokalerna, vilket medför en effektiv energianvändning.

  Läs mer
 • visionsbild som visar hur en framtida förskola och äldreboende ska se ut i Västerås, träbyggnad med en förskolegård med naturliga inslag som vackra och ståtliga tallar syns i bilden.

  Klimatkalkyler i tidigt skede

  En viktig del i Hemsös klimatarbete är att minska klimatpåverkan från byggmaterial. Vi samarbetar med Plant som har utvecklat ett verktyg som i tidigt skede  beräknar och rekommenderar de mest klimatsmarta sätten att konstruera en byggnad.

  Läs intervjun med projektutvecklare Emma Karlsson som berättar mer hur verktyget fungerar.

  Läs mer

Miljöcertifieringar

Hemsö använder miljöcertifiering som verktyg för att säkerställa viktiga kvaliteter kopplat till både miljömässig och social hållbarhet i våra byggnader. Det omfattar bland annat högt ställda krav på energiprestanda och inomhusmiljö samt materialval med hänsyn till miljö och hälsa.

Vid nyproduktion och större ombyggnader eller renoveringar ska någon av nedanstående nivåer för certifiering vara som lägst:

 • Miljöbyggnad Silver
 • Nordisk miljömärkning Svanen
 • LEED nivå Gold eller bättre
 • BREEAM eller BREEAM In-Use nivå Very Good eller bättre
 • DGNB Silver eller bättre

Projekt

Sköndalsvillan i Tyresö

Hemsö har utvecklat ett nytt äldreboende och korttidsboende i centrala Tyresö. Sköndalsvillan är Sveriges första Noll CO2-certifierade äldreboende och är även certifierad enligt Miljöbyggnad Guld.

Återbruk skapar lägre avtryck

Inom Hemsö har vi genomfört projekt som fokuserar på återbruk och återvinning av byggmaterial i ombyggnadsprocesser.

 • Campus Vasastan - fastigheten Kadetten 29 på Karlbergsvägen i Stockholm.

  Campus Vasastan

  Campus Vasastan färdigställdes 2022 och är det första ombyggnadsprojektet som vi genomfört klimatberäkningar på. Projektet visade sig ha ett klimatavtryck motsvarande en tredjedel jämfört med att bygga nytt.

  Läs mer
 • Campus Polacksbacken

  Universitetscampus i centrala Uppsala som Hemsö ombildar till skolverksamhet. Projektet genomförs i två etapper varav den första färdigställdes till sommaren 2023. Målet är att uppnå ett ännu lägre klimatavtryck än Campus Vasastan.

  Läs mer
 • Stavsborgsskolan

  Stavsborgsskolan i Nacka är ett nybyggnadsprojekt, som färdigställdes till sommaren 2023, där vi i samarbete med en lokal konstnär har bevarat material och minnen från den tidigare skolan.

  Läs mer