Hoppa till innehåll
Hem / Investerare / Bolagsstyrning / Ersättningar

Ersättningar

Riktlinjerna är endast tillämpliga på nya anställningsavtal ingångna mellan Hemsö och respektive ledande befattningshavare, varför det kan finnas anställningsavtal som inte fullt ut följer de nu gällande riktlinjerna. Kretsen av befattningshavare som omfattas av riktlinjerna är verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen.

Riktlinjer

Ersättningsnivån skall vara rimlig och väl avvägd, den ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad befattningshavaren verkar utan att för den skull vara löneledande. Vidare ska ersättningsnivån vara ändamålsenlig och bidra till god etik och företagskultur. Den totala ersättningen skall utgöras av fast lön, övriga förmåner och pension.

Fast lön

Den fasta lönen skall grundas på marknadsmässiga förutsättningar och fastställs med hänsyn tagen till kompetens, ansvarsområde och prestation. Ledningens prestation utvärderas regelbundet och resultatet används som utgångspunkt vid den årliga lönerevisionen. Lönen revideras per den 1 januari respektive år.

Rörlig lön

Rörlig lön utgår inte till ledande befattningshavare inom Hemsö.

Övriga förmåner

Det samlade värdet av övriga förmåner skall i förhållande till den totala ersättningen utgöra ett begränsat värde. Övriga förmåner för ledande befattningshavare kan till exempel vara: tjänstebil (miljöbil), sjukvårdsförsäkring samt friskvårdsbidrag. Vidare har man som ledande befattningshavare rätt till maximalt 35 dagars semester, verkställande direktör har rätt till 36.

Pension och försäkringar

Pensionsförmånerna ska vara avgiftsbestämda, såvida de inte följer tillämplig förmånsbestämd kollektiv pensionsplan. Hemsös åtagande begränsas i detta fall till att betala avtalad premie till försäkringsbolag som tillhandahåller en pensionsförsäkring. Avgifter inbetalas endast så länge den anställde är anställd av Hemsö. VD har en särskild premiebaserad pensionsavsättning motsvarande 30 procent av pensionsmedförande lön. I denna premie ska även sjukförsäkring inkluderas.

Uppsägning och avgångsvederlag

För samtliga ledande befattningshavare exklusive VD ska kollektivavtalets regler avseende uppsägning gälla dock med en ömsesidig uppsägningstid om sex månadslöner. Detta ska regleras i anställningsavtalet. Villkor för uppsägning för vd regleras i anställningsavtalet och är sex månaders ömsesidig uppsägningstid. Dessutom finns ett tolv månaders avgångsvederlag vilket är avräkningsbart.

Bemyndigande för styrelsen att frångå riktlinjerna

I särskilda fall kan överenskommelser träffas om ersättning av engångskaraktär, förutsatt att sådan ersättning inte överstiger ett belopp motsvarande individens årliga fasta lön, och inte utges mer än en gång per år och individ.

Styrelsen ska ha rätt att frångå de av bolagsstämman beslutade riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.