Hemsö - Gebäudeschild

Om oss

Hemsö är Sveriges ledande ägare av samhällsfastigheter som förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet.

Bästa fastighetsvärden för samhällsservice

Vår vision är att vara den bästa fastighetsvärden för samhällsservice. Det innebär att Hemsö ska skapa mervärde för sina kunder och vara den självklara fastighetspartnern för stat, kommun, region och privata operatörer.

Fastigheterna finns i Sverige, Finland och Tyskland. Hyresgästerna utgörs till största del av stat, kommun, och region, men även av privata företag med skattefinansierad verksamhet. Hemsö ägs av Tredje AP-fonden till 85 procent och av AB Sagax till 15 procent, direkt och indirekt.  

Kunskap om lokaler för samhällsservice

Hemsös uppgift är att skapa verksamhetsanpassade lokaler för vård, utbildning, äldreomsorg och rättsväsende. Vi ska erbjuda flexibilitet och skapa miljöer där människor trivs. Med över tio års erfarenhet av samhällsfastigheter har vi en god kunskap om de verksamheter som bedrivs i våra lokaler samt de specifika krav som ställs. Genom att förstå och tillgodose våra hyresgästers behov bygger vi ett ömsesidigt förtroende som utgör grunden för goda och långsiktiga kundrelationer.

Vad är samhällsfastigheter?

Fastighet som brukas till övervägande del av skattefinansierad verksamhet och är specifikt anpassad för samhällsservice. Dessutom inkluderas trygghetsboende under begreppet samhällsfastigheter. Internationellt brukar man referera till social infrastruktur.

Organisation

Förvaltning och projektutveckling är basen i vår verksamhet och utgör två rikstäckande avdelningar, något som gynnar samarbete mellan regionerna och skapar synergier. Hemsö har även etablerade verksamheter i Finland och Tyskland som drivs som självständiga enheter.       

         Organisationsschema

 

Förvaltningen av våra fastigheter sker lokalt med både egna medarbetare och via externa leverantörer för fastighetsskötseln. Det gör att vi kan vara närvarande och förstå våra hyresgästers behov.

Projektutveckling ansvarar för är att driva Hemsös utvecklingsarbete genom markförvärv och ny-om- eller tillbyggnation för att möta framtidens behov av samhällsfastigheter.

Strategi & Transaktion har det övergripande ansvaret att leda det strategiska affärsutvecklingsarbetet samt att identifiera och genomföra transaktioner enligt Hemsös strategiska inriktning.

Våra stödfunktioner består av HR, Kommunikation, Juridik och Finans & Ekonomi.

Stabilitet och trygghet

Tack vare vår ägare har vi möjlighet att växa och tillgodose våra kunders ändrade behov oavsett konjunktur. Låg verksamhetsrisk och finansiell stabilitet innebär trygghet för våra hyresgäster. Vår finansiella styrka och långsiktighet är grunden för att vi kan äga, förvalta och utveckla bra fastigheter för samhällsservice.

Våra hyresgäster

94 procent av Hemsös totala hyresintäkter kommer från skattefinansierad verksamhet. 12 av de 20 största hyresgästerna utgörs av stat, kommun och region. I Tyskland är samtliga hyresgäster privata vårdoperatörer. Hemsös största hyresgäster är Polismyndigheten, Åbo stad, Attendo och Justitieministeriet.