Hoppa till innehåll
Hem / Investerare / Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning avser det regelverk och den struktur som etablerats för att effektivt och kontrollerat styra och leda verksamheten i ett aktiebolag. Bolagsstyrningen i Hemsö baseras bland annat på aktiebolagslagen, bolagsordningen samt regelverk för räntebärande instrument på de marknadsplatser där Hemsö är noterat.

Styrelse

Styrelsens uppgifter innefattar bland annat att fastställa bolagets övergripande mål och strategier, affärsplan och budget, avge delårsrapporter, bokslut samt anta policyer. Styrelsen ska också följa den ekonomiska utvecklingen samt säkerställa kvaliteten i den finansiella rapporteringen och internkontrollen. Styrelsen fattar även beslut om större investeringar samt organisations- och verksamhetsförändringar i bolaget. Styrelsen har utsett ett revisionsutskott för att hantera bolagets revisionsfrågor.

Vd

Vd ansvarar för bolagets löpande förvaltning och den dagliga driften. Arbetsfördelningen mellan styrelsen och vd anges i arbetsordningen för styrelsen och i Vd-instruktionen.

Bolagsstyrningsrapport

I Årsredovisningen ingår en Bolagsstyrningsrapport (sid 76-81) som beskriver bolagsstyrningen i Hemsö Fastighets AB.

Års- och hållbarhetsredovisning