Hoppa till innehåll
Hem / Investerare / Risker och riskhantering
Kornellen äldreboende - Giffeln 1 i Örebro

Risker och riskhantering

Hemsö exponeras för olika risker som kan påverka bolagets framtida verksamhet, kostnader och resultat. Risker och möjligheter identifieras och hanteras löpande i verksamheten. Riskfaktorerna delas övergripande in i strategiska, operativa och finansiella risker.

Strategiska risker

Strategiska risker är händelser eller situationer som skulle kunna påverka Hemsös långsiktiga förmåga att nå uppställda mål. Det handlar främst om omvärldsfaktorer såsom makroekonomiska och politiska risker, bransch- och marknadsrisker samt varumärkesrisker.

Denna typ av risker och dess hantering utvärderas löpande av ledning och styrelse samt genom återkommande marknads- och omvärldsanalyser. Strategiska åtgärder för att minska bolagets exponering fastställs i den årliga strategiplanen.

Operativa risker

Operativa risker avser händelser eller situationer som, inom ramen för fastslagen strategi, kan uppstå i den löpande verksamheten och därmed påverka Hemsös resultat. Det handlar till stor del om risker kopplade till organisationens processer, arbetssätt och kompetens.

Dessa risker identifieras och värderas löpande samt hanteras i företagets affärsplan- och budgetprocess. Åtgärder och eventuella förändringar av riskbilden, eller nytillkomna risker, utvärderas kontinuerligt.

Finansiella risker

Fastighetsverksamhet kräver tillgång till finansiering som Hemsö tillgodoser genom upplåning på både bank- och kapitalmarknaden. Genom låneportföljen har vi en exponering mot finansiella risker.

Även om finansiella risker är påverkbara i en stabil ekonomi kan oförutsedda störningar på fastighets- och kreditmarknaden snabbt förändra förutsättningarna.

Riskernas väsentlighet för koncernens resultat på både kort och lång sikt gör att riskhanteringen regleras specifikt i en av styrelsen fastställd finanspolicy.

Fördjupad information finns i Hemsös årsredovisning på sid 67-74.

Års- och hållbarhetsredovisning