Hoppa till innehåll
Hem / Investerare / Finansiering
Kornellen - Giffeln 1

Finansiering

Det övergripande målet för Hemsös finansverksamhet är att långsiktigt säkerställa en stabil kapitalstruktur samt bästa möjliga räntenetto inom givna riskramar. Hemsö emitterar obligationer på svensk och europeisk kapitalmarknad samt certifikat på den svenska marknaden. Därutöver har Hemsö kreditlöften och teckningsåtaganden från nordiska banker, europeiska utvecklingsbanken och Tredje AP-fonden.

 • Hållbar finansiering

  Hemsö har som första bolag i Norden emitterat en hållbar obligation.

  Hemsös hållbara ramverk
 • EMTN program

  Hemsö har etablerat EMTN program för upplåning på den europeiska kapitalmarknaden.

  EMTN program
 • Rating

  Hemsö har kreditbetyg utfärdade av Fitch Ratings och Standard & Poor’s.

  Hemsös kreditbetyg

Finanspolicy i sammandrag

Ansvaret för koncernens finansiella transaktioner och risker hanteras centralt av koncernens finansfunktion. Den finansiella verksamheten bedrivs i enlighet med koncernens finanspolicy som årligen fastställs av styrelsen.

FinansieringsriskUtfall per 31 december 2023
Belåningsgrad:Långsiktigt maximalt 60%58,4%
Kapitalbinding:Minst 3 år5,5 år
Skuldtäckningsgrad:Minst 125%165%
Andel säkerställd skuld:Maximalt 20%1,2%
Ränterisk
Räntetäckningsgrad:Minst 3,0 ggr (rullande 12 månader)3,0 ggr
Räntebindning:Genomsnittlig räntebindning, 3-8 år5,0 år
Räntebindning förfall:Maximalt 40% inom 12 månader23%
Motpartsrisk
Finansiella instrument:Bank med minst A- (S&P)Uppfyllt
Valutarisk
Valutaexponering:Maximalt 20% av eget kapital1,5%

Kapitalstruktur

Hemsö finansierar sig idag dels med kapital från ägarna i form av eget kapital och dels genom extern finansiering. Per den 31 december 2023 uppgick det egna kapitalet till 28 156 mkr (30 028). Hemsös räntebärande skulder uppgick till 50 823 mkr (49 567) och består av säkerställda banklån, företagscertifikat och icke säkerställda obligationslån.

31 dec 202331 dec 2022
Långfristiga räntebärande skulder41 60841 064
Kortfristiga räntebärande skulder9 2168 503
Likvida medel-1 593-526
Nettoskuld49 23049 041
Förvaltningsfastigheter (marknadsvärde)82 62484 879
Investeringar i joint venture1 6311 665
Summa84 25586 544
Belåningsgrad58,4%56,7%
Andel säkerställd skuld1,2%0,0%

Kapital- och räntebindning

Kapitalbindningen uppgick den 31 december till 5,5 år (6,3) och genomsnittlig räntebindning var 5,0 år (5,6). Genomsnittsräntan uppgick till 2,3 procent (1,8).

KapitalbindingRäntebindning
FörfalloårLån och kreditlöften, mkrLån, mkrAndel, %MkrAndel, %
20248 4654 465911 56623
202512 4055 405113 6877
20268 3897 389156 60413
20273 4003 40071 9914
20288 3786 878147 09814
20294 4434 44395 50111
20302 4712 47152 7805
20311 4511 32831 2172
20321 1551 15521 1552
>20329 1399 139189 22418
Totalt59 69646 0729150 823100
Företagscertifikat4 7519
Summa59 69650 823100

Företagscertifikat

Hemsö upprättade under 2013 ett program för emission av företagscertifikat uppgående till ett rambelopp av 12 000 000 000 kr. 

Låntagare:Hemsö Fastighets AB
Rambelopp:12 000 000 000 SEK
Löptid:minst 1 dag men kortare än 1 år
Ledarbank:Swedbank AB
Emissionsinstitut:Swedbank AB, Danske Bank A/S, Nordea Bank AB, Nordea Bank Finland Abp,
Skandinaviska Enskilda Banken AB och Svenska Handelsbanken AB
Emissions- och betalningsombud:Svenska Handelsbanken AB
 • Om Hemsö

  Hemsö är Sveriges ledande ägare av samhällsfastigheter som förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende.

  Läs mer
 • Uppförandekod och policyer

  Hemsö strävar efter att agera med största möjliga trovärdighet, ärlighet och öppenhet. Det betyder att vi ska agera på ett etiskt och professionellt sätt och möta alla människor med respekt.

  Läs mer
 • Risker och riskhantering

  Hemsö exponeras för olika risker som kan påverka bolagets framtida verksamhet, kostnader och resultat.

  Läs mer