Hoppa till innehåll
Hem / Investerare / Finansiering
Kornellen - Giffeln 1

Finansiering

Det övergripande målet för Hemsös finansverksamhet är att långsiktigt säkerställa en stabil kapitalstruktur samt bästa möjliga räntenetto inom givna riskramar. Hemsö emitterar obligationer på svensk och europeisk kapitalmarknad samt certifikat på den svenska marknaden. Därutöver har Hemsö kreditlöften och teckningsåtaganden från nordiska banker, europeiska utvecklingsbanken och Tredje AP-fonden.

 • Hållbar finansiering

  Hemsö har som första bolag i Norden emitterat en hållbar obligation.

  Hemsös hållbara ramverk
 • EMTN program

  Hemsö har etablerat EMTN program för upplåning på den europeiska kapitalmarknaden.

  EMTN program
 • Rating

  Hemsö har kreditbetyg utfärdade av Fitch Ratings och Standard & Poor’s.

  Hemsös kreditbetyg

Finanspolicy i sammandrag

Ansvaret för koncernens finansiella transaktioner och risker hanteras centralt av koncernens finansfunktion. Den finansiella verksamheten bedrivs i enlighet med koncernens finanspolicy som årligen fastställs av styrelsen.

FinansieringsriskUtfall per 30 september 2023
Belåningsgrad:Långsiktigt maximalt 60%59,2%
Kapitalbinding:Minst 3 år5,7 år
Skuldtäckningsgrad:Minst 125%153%
Andel säkerställd skuld:Maximalt 20%1,2%
Ränterisk
Räntetäckningsgrad:Minst 3,0 ggr (rullande 12 månader)3,1 ggr
Räntebindning:Genomsnittlig räntebindning, 3-8 år5,0 år
Räntebindning förfall:Maximalt 40% inom 12 månader27%
Motpartsrisk
Finansiella instrument:Bank med minst A- (S&P)Uppfyllt
Valutarisk
Valutaexponering:Maximalt 20% av eget kapital2,5%

Kapitalstruktur

Hemsö finansierar sig idag dels med kapital från ägarna i form av eget kapital och dels genom extern finansiering. Per den 30 september 2023 uppgick det egna kapitalet till 28 294 mkr. Hemsös räntebärande skulder uppgick till 50 988 mkr (47 578) per den 30 september 2023 och består av säkerställda banklån, företagscertifikat och icke säkerställda obligationslån.

Mkr30 sep 202330 sep 2022
Långfristiga räntebärande skulder42 36140 952
Kortfristiga räntebärande skulder9 6687 840
Likvida medel-1 041-1 214
Nettoskuld50 98847 578
Förvaltningsfastigheter (marknadsvärde)84 36985 004
Investeringar i joint venture1 7341 748
Summa86 10285 004
Belåningsgrad59,2%54,8%
Andel säkerställd skuld1,2%0,0%

Kapital- och räntebindning

Kapitalbindningen uppgick till 5,7 år (6,5) och genomsnittlig räntebindning var 5,0 år (5,7).

KapitalbindingRäntebindning
FörfalloårLån och kreditlöften, mkrLån, mkrAndel, %MkrAndel, %
2023800800211 01621
20246 9864 48693 7857
202513 9255 425103 7217
20268 5867 586156 31312
20273 1003 10061 7523
20287 8816 381126 59213
20294 6034 60394 6649
20302 5442 54452 3505
20311 3011 30131 1332
>203110 86210 6072010 70421
Totalt60 58946 8349052 029100
Företagscertifikat5 19510
Summa60 58952 029100

Företagscertifikat

Hemsö upprättade under 2013 ett program för emission av företagscertifikat uppgående till ett rambelopp av 12 000 000 000 kr. 

Låntagare:Hemsö Fastighets AB
Rambelopp:12 000 000 000 SEK
Löptid:minst 1 dag men kortare än 1 år
Ledarbank:Swedbank AB
Emissionsinstitut:Swedbank AB, Danske Bank A/S, Nordea Bank AB, Nordea Bank Finland Abp,
Skandinaviska Enskilda Banken AB och Svenska Handelsbanken AB
Emissions- och betalningsombud:Svenska Handelsbanken AB
 • Om Hemsö

  Hemsö är Sveriges ledande ägare av samhällsfastigheter som förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende.

  Läs mer
 • Uppförandekod och policyer

  Hemsö strävar efter att agera med största möjliga trovärdighet, ärlighet och öppenhet. Det betyder att vi ska agera på ett etiskt och professionellt sätt och möta alla människor med respekt.

  Läs mer
 • Risker och riskhantering

  Hemsö exponeras för olika risker som kan påverka bolagets framtida verksamhet, kostnader och resultat.

  Läs mer