Hoppa till innehåll
Hem / Investerare / Finansiering
Kornellen - Giffeln 1

Finansiering

Det övergripande målet för Hemsös finansverksamhet är att långsiktigt säkerställa en stabil kapitalstruktur samt bästa möjliga räntenetto inom givna riskramar. Hemsö emitterar obligationer på svensk och europeisk kapitalmarknad samt certifikat på den svenska marknaden. Därutöver har Hemsö kreditlöften och teckningsåtaganden från nordiska banker, europeiska utvecklingsbanken och Tredje AP-fonden.

 • Hållbar finansiering

  Hemsö har som första bolag i Norden emitterat en hållbar obligation.

  Hemsös hållbara ramverk
 • EMTN program

  Hemsö har etablerat EMTN program för upplåning på den europeiska kapitalmarknaden.

  EMTN program
 • Rating

  Hemsö har kreditbetyg utfärdade av Fitch Ratings och Standard & Poor’s.

  Hemsös kreditbetyg

Finanspolicy i sammandrag

Ansvaret för koncernens finansiella transaktioner och risker hanteras centralt av koncernens finansfunktion. Den finansiella verksamheten bedrivs i enlighet med koncernens finanspolicy som årligen fastställs av styrelsen.

FinansieringsriskUtfall per 31 mars 2024
Belåningsgrad:Långsiktigt maximalt 60%58,4%
Kapitalbinding:Minst 3 år5,4 år
Skuldtäckningsgrad:Minst 125%183%
Andel säkerställd skuld:Maximalt 20%1,2%
Ränterisk
Räntetäckningsgrad:Minst 3,0 ggr (rullande 12 månader)3,0 ggr
Räntebindning:Genomsnittlig räntebindning, 3-8 år5,1 år
Räntebindning förfall:Maximalt 40% inom 12 månader19%
Motpartsrisk
Finansiella instrument:Bank med minst A- (S&P)Uppfyllt
Valutarisk
Valutaexponering:Maximalt 20% av eget kapital0,8%

Kapitalstruktur

Hemsö finansierar sig idag dels med kapital från ägarna i form av eget kapital och dels genom extern finansiering. Per den 31 mars 2024 uppgick det egna kapitalet till 28 589 mkr (29 581). Hemsös räntebärande skulder uppgick till 50 876 mkr (53 645) och består av säkerställda banklån, företagscertifikat och icke säkerställda obligationslån.

31 mar 202431 mar 2023
Långfristiga räntebärande skulder43 24642 169
Kortfristiga räntebärande skulder7 6308 366
Kortfristiga placeringar-398
Likvida medel-365-611
Nettoskuld50 51249 526
Förvaltningsfastigheter (marknadsvärde)84 23684 784
Investeringar i joint venture1 7091 709
Summa85 94586 493
Belåningsgrad58,8%57,3%
Andel säkerställd skuld1,2%1,2%

Kapital- och räntebindning

Kapitalbindningen uppgick den 31 mars till 5,4 år (6,1) och genomsnittlig räntebindning var 5,1 år (5,3). Genomsnittsräntan uppgick till 2,3 procent (2,1).

KapitalbindingRäntebindning
FörfalloårLån och kreditlöften, mkrLån, mkrAndel, %MkrAndel, %
20242 4692 46959 64419
20259 4055 405113 7037
202614 6047 604156 83113
20275 0514 05182 0574
20287 0917 091147 31314
20297 0965 596115 97512
20302 5002 50052 8596
20311 4071 40731 7644
20321 3281 20021 2002
>20329 3929 392199 53019
Summa60 34346 7159250 876100
Företagscertifikat4 1618
Summa60 34350 876100

Företagscertifikat

Hemsö upprättade under 2013 ett program för emission av företagscertifikat uppgående till ett rambelopp av 12 000 000 000 kr. 

Låntagare:Hemsö Fastighets AB
Rambelopp:12 000 000 000 SEK
Löptid:minst 1 dag men kortare än 1 år
Ledarbank:Swedbank AB
Emissionsinstitut:Swedbank AB, Danske Bank A/S, Nordea Bank AB, Nordea Bank Finland Abp,
Skandinaviska Enskilda Banken AB och Svenska Handelsbanken AB
Emissions- och betalningsombud:Svenska Handelsbanken AB
 • Om Hemsö

  Hemsö är Sveriges ledande ägare av samhällsfastigheter som förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende.

  Läs mer
 • Uppförandekod och policyer

  Hemsö strävar efter att agera med största möjliga trovärdighet, ärlighet och öppenhet. Det betyder att vi ska agera på ett etiskt och professionellt sätt och möta alla människor med respekt.

  Läs mer
 • Risker och riskhantering

  Hemsö exponeras för olika risker som kan påverka bolagets framtida verksamhet, kostnader och resultat.

  Läs mer