Hoppa till innehåll
Hem / Investerare / Bolagsstyrning / Årsstämma

Årsstämma

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman bolagets högsta beslutsfattande organ. På bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i nyckelfrågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets vinst, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna. Utöver årsstämma kan det kallas till extra bolagsstämma.

Datum för årsstämma offentliggörs i samband med kvartalsrapporten för tredje kvartalet. Kallelse till årsstämma ska ske fyra till sex veckor före stämma.

Alla aktieägare som är införda i den av bolaget förda aktieboken fem vardagar före bolagsstämman och som har anmält sig hos bolaget för deltagande i stämman senast den dag som anges i kallelsen har rätt att delta och rösta för det antal aktier de innehar på bolagsstämman.

Aktieägare kan närvara vid bolagsstämmor personligen eller genom ombud och kan även biträdas av högst två personer.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämma måste skicka en skriftlig begäran härom till styrelsen. Begäran ska normalt vara styrelsen tillhanda senast sju veckor före stämman.