Hoppa till innehåll

Påverkan och ansvar

Vår värdekedja

Genom värdekedjan kan vi se hur och var vi kan påverka vårt arbete för att bidra till en hållbar utveckling i samhället och för Hemsö som bolag.

Förvärv

Hemsö letar ständigt efter möjligheter inom våra geografiska områden där vi kan bidra med utveckling och förbättring av den sociala infrastrukturen. Redan i förvärvsfasen identifierar vi eventuella hållbarhetsrisker men också möjligheter till positiv påverkan.

Initiering av projekt

När ett projekt landat hos Hemsös projektutveckling går vi in i en förstudie, oavsett om det är en ny byggnad som ska utvecklas eller en befintlig som ska förädlas. Här sätts förutsättningarna för hur fastigheten ska se ut, fungera för respektive verksamhet och konstrueras. Att redan i ett tidigt skede sätta förutsättningarna för hållbara projekt har stor effekt på det framtida arbetet.

Inköp av entreprenad

Vår påverkan i detta led sker främst genom krav på etik och goda arbetsvillkor, respekt för mänskliga rättigheter, affärsmässighet, objektivitet och likabehandling. Utöver det finns miljöeffekter i form av transporter för projektverksamheten.

Renovering eller nyproduktion

Oavsett om vi bygger nytt eller renoverar så har vi en påverkan på klimatet, men nyproduktion skapar en högre belastning. Klimatpåverkan vid nyproduktion sker framför allt genom val av byggmaterial, transporter och hushållning med material. Den färdiga byggnaden påverkar bland annat genom av val av energisystem, byggnadens form, läge samt konstruktion. När vi bygger och utvecklar våra fastigheter har vi också en stor på verkan på människors vardag – elever på skolan, äldre på boenden och personal. Våra fastigheter ska utformas med användarnas behov i fokus och på bästa möjliga vis stötta våra hyresgäster i deras verksamhet.

Långsiktig förvaltning

Vi kombinerar projektutveckling med långsiktig förvaltning och uthyrning. Vi har i vårt bestånd totalt 488 fastigheter inom vård, skola, omsorg och rättsväsende som tas om hand av vår förvaltningsorganisation. I det dagliga förvaltningsarbetet finns flertalet områden där vi kan påverka miljö, klimat samt brukarnas säkerhet, trygghet och hälsa.

Medarbetare

Våra anställda är vår framgångsfaktor. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare för nya medarbetare och samtidigt sträva efter att våra nuvarande medarbetare stannar och utvecklas. Hemsö har 169 medarbetare i Sverige, Finland och Tyskland.

Pengar tillbaka till Sveriges pensionärer

Vår vinst går främst tillbaka till Sveriges pensionärer genom vår största ägare Tredje AP-fonden. Genom att möta det växande behovet av social infrastruktur bidrar Hemsö till en viktig del av samhället och skapar hållbar tillväxt för svenska pensioner.