Hoppa till innehåll

Skattepolicy

Hemsö skall i sin skattehantering följa bolagets skattepolicy, som i korthet innebär att Hemsö skall sträva efter att rätt skatt betalas i alla länder där Hemsö bedriver verksamhet. Hemsö bevakar kontinuerligt förändringar i lag och rättspraxis för att skatten skall hanteras i enlighet med gällande lagar och regler.

Utvärdering av skattehanteringen skall ske som en integrerad del av bolagets affärsmässiga beslut och allmänna riskhantering. Denna utvärdering skall även beakta varumärkes- och anseenderisker.

Hemsö förvärvar inte verksamheter för att få skattemässiga fördelar utan för att det passar in i Hemsös affärsmodell. Vid förvärv följs de lagar och regler som gäller på ett skatteeffektivt sätt.

Bolaget ska vara affärsmässigt i synen på sin skattekostnad men samtidigt inte agera i gråzoner eller ägna sig åt aggressiv skatteplanering. Med aggressiv skatteplanering avses transaktioner som inte har något affärsmässigt syfte annat än att minska skatten eller transaktioner som kan äventyra Hemsös rykte och anseende som ansvarsfull samhällsaktör.

Hemsös kontakt med skatteverk i respektive land skall präglas av öppenhet och transparens. Bolaget skall öppet beskriva de principer som styr skattehanteringen och den skatt som skall betalas för sina intressenter. Hemsö skall ställa krav på att anlitade leverantörer och entreprenörer följer gällande skattelagstiftning.