Bolagsstyrning

Hemsös bolagsstyrningsmodell omfattar olika beslutssystem genom vilka ägaren direkt och indirekt styr bolaget.

Bolagsstämman

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutsfattande organ.

Styrelsen

Styrelsen består av sex ledamöter. Pär Nuder innehar rollen som styrelseordförande.

Styrelsen har utsett ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott för att hantera bolagets revisionsfrågor respektive ersättningsfrågor.

VD

VD ansvarar för den operativa styrningen, att sköta den löpande förvaltningen och leda verksamheten i enlighet med styrelsens riktlinjer, anvisningar och beslut. Till sin hjälp har VD en koncernledning.

Bolagsstyrningsrapport

I Årsredovisningen ingår en Bolagsstyrningsrapport som beskriver bolagsstyrningen i Hemsö Fastighets AB. Bolagsstyrningen i Hemsö baseras bland annat på aktiebolagslagen, bolagsordningen, Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter (räntebärande instrument) samt interna regler och riktlinjer.