ESEF - Hemsö Treasury Oyj

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) har tagit fram en teknisk standard om ett enhetlig elektroniskt rapporteringsformat (ESEF). Den har antagits av EU-kommissionen som en delegerad förordning.

Förordningen ska tillämpas på års- och koncernredovisningar som innehåller finansiella rapporter för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2021 eller senare. Samtliga emittenter som står under redovisningstillsyn i enlighet med 16 kap lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden omfattas. I Sverige görs dock ett undantag för emittenter som endast emitterar obligationer med ett nominellt värde överstigande 100 TEUR varför Hemsö Fastighets AB inte är skyldig att rapportera enligt ESEF.

I Finland finns inte någon motsvarande undantagsregel för rapporteringsskyldigheten. I januari 2021 emitterade Hemsö via det finska dotterföretaget Hemsö Treasury Oyj en 7-årig obligation om 500 MEUR. Obligationen är listad på den irländska börsen Euronext Dublin. Hemsö Treasury Oyj är skyldig att rapportera enligt ESEF-standarden och publicera årsredovisningen på företagets hemsida.

Nedan finns länkar till en engelsk samt finsk version av Hemsö Treasury Oyjs årsredovisning i XHTML-format. För upplysningar om bolagsstyrningen i Hemsö-koncernen hänvisas till sidan 77-80 i årsredovisningen för Hemsö Fastighets AB 2021.