Finansiering

Det övergripande målet för Hemsös finansverksamhet är att långsiktigt säkerställa en stabil kapitalstruktur samt bästa möjliga finansnetto inom givna riskramar.

Finanspolicy

Ansvaret för koncernens finansiella transaktioner och risker hanteras centralt av koncernens finansfunktion. Arbetet bedrivs i enlighet koncernens finanspolicy som årligen fastställs av styrelsen.

Kapitalstruktur

Hemsö finansierar sig idag dels med kapital från ägarna i form av eget kapital och dels genom extern finansiering. Per den 30 september 2022 uppgick det egna kapitalet till 31 449 mkr.

Hemsös räntebärande skulder uppgick till 48 792 mkr per den 30 september 2022 och består av säkerställda banklån, företagscertifikat och icke säkerställda obligationslån.

 

Kapitalstruktur, mkr
 

Q3 2022

Q3 2021

Räntebärande skulder  48 792 43 067
Likvida medel

   1 214

  533
Nettoskuld 47 578

  42 534

     
Marknadsvärde fastigheter 85 004 73 516
Investeringar i intresseföretag   1 748      1 168
Summa 86 753 74 684
Belåningsgrad 54,8 %   57,0 %
Andel säkerställd skuld   0,0 %    0,0 %