Finansiering

Det övergripande målet för Hemsös finansverksamhet är att långsiktigt säkerställa en stabil kapitalstruktur samt bästa möjliga finansnetto inom givna riskramar.

Finanspolicy

Ansvaret för koncernens finansiella transaktioner och risker hanteras centralt av koncernens finansfunktion. Arbetet bedrivs i enlighet koncernens finanspolicy som årligen fastställs av styrelsen.

Kapitalstruktur

Hemsö finansierar sig idag dels med kapital från ägarna i form av eget kapital och dels genom extern finansiering. Per den 31 mars 2019 uppgick det egna kapitalet till 14 668 mkr.

Hemsös räntebärande skulder uppgick till 34 418 mkr per den 31 mars 2019 och består av säkerställda banklån, företagscertifikat och icke säkerställda obligationslån.

 

Kapitalstruktur, mkr
  Q1 2019 Q1 2018
Räntebärande låneskulder 34 418 26 380
Likvida medel 3 585 1 132
Nettoskuld 30 833

25 248

     
Marknadsvärde fastigheter  49 559  40 152
 Belåningsgrad  62,2 %  62,9 %
Andel säkerställd skuld  0,0 %  0,0 %