Finansiering

Det övergripande målet för Hemsös finansverksamhet är att långsiktigt säkerställa en stabil kapitalstruktur samt bästa möjliga finansnetto inom givna riskramar.

Finanspolicy

Ansvaret för koncernens finansiella transaktioner och risker hanteras centralt av koncernens finansfunktion. Arbetet bedrivs i enlighet koncernens finanspolicy som årligen fastställs av styrelsen.

Kapitalstruktur

Hemsö finansierar sig idag dels med kapital från ägarna i form av eget kapital och dels genom extern finansiering. Per den 30 juni 2019 uppgick det egna kapitalet till 15 022 mkr.

Hemsös räntebärande skulder uppgick till 35 638 mkr per den 30 juni 2019 och består av säkerställda banklån, företagscertifikat och icke säkerställda obligationslån.

 

Kapitalstruktur, mkr
  Q2 2019 Q2 2018
Räntebärande låneskulder 35 638 27 786
Kortfristiga placeringar 470 -
Likvida medel 1 863 1 223
Nettoskuld 33 305

26 563

     
Marknadsvärde fastigheter 51 614 41 771
Investeringar i intresseföretag  739  174
Summa 52 353 41 771
Belåningsgrad *  63,6 %  63,6 %
Andel säkerställd skuld  0,0 %  0,0 %

* Med anledning av investeringar i intresseföretag har Hemsö uppdaterat definitionen av Belåningsgrad som nu inkluderar dessa.