Finansiering

Det övergripande målet för Hemsös finansverksamhet är att långsiktigt säkerställa en stabil kapitalstruktur samt bästa möjliga räntenetto inom givna riskramar.

Finanspolicy

Ansvaret för koncernens finansiella transaktioner och risker hanteras centralt av koncernens finansfunktion. Arbetet bedrivs i enlighet koncernens finanspolicy som årligen fastställs av styrelsen.

Kapitalstruktur

Hemsö finansierar sig idag dels med kapital från ägarna i form av eget kapital och dels genom extern finansiering. Per 30 juni 2023 uppgick det egna kapitalet till 27 465 mkr.

Hemsös räntebärande skulder uppgick till 53 645 mkr per den 30 juni 2023 och består av säkerställda banklån, företagscertifikat och icke säkerställda obligationslån.

 

Kapitalstruktur, mkr
 

Q2 2023

Q2 2022

Räntebärande skulder  53 645 46 361
Likvida medel

   -439

  -325
Nettoskuld 52 311

  46 036

     
Marknadsvärde fastigheter 85 071 84 683
Investeringar i joint venture   1 747      1 475
Summa 86 818 86 158
Belåningsgrad 60,3 %   53,4 %
Andel säkerställd skuld   1,2 %    0,0 %