Finansiering

Det övergripande målet för Hemsös finansverksamhet är att långsiktigt säkerställa en stabil kapitalstruktur samt bästa möjliga finansnetto inom givna riskramar.

Finanspolicy

Ansvaret för koncernens finansiella transaktioner och risker hanteras centralt av koncernens finansfunktion. Arbetet bedrivs i enlighet koncernens finanspolicy som årligen fastställs av styrelsen.

Kapitalstruktur

Hemsö finansierar sig idag dels med kapital från ägarna i form av eget kapital och dels genom extern finansiering. Per den 31 december 2019 uppgick det egna kapitalet till 16 714 mkr.

Hemsös räntebärande skulder uppgick till 35 542 mkr per den 31 december 2019 och består av säkerställda banklån, företagscertifikat och icke säkerställda obligationslån.

 

Kapitalstruktur, mkr
  Q4 2019 Q4 2018
Räntebärande låneskulder 35 542 29 728
Kortfristiga placeringar         -         -
Likvida medel      988      450
Nettoskuld 34 554

29 278

     
Marknadsvärde fastigheter 55 027 46 236
Investeringar i intresseföretag     635      183
Summa 55 662 46 419
Belåningsgrad * 62,1 %  63,1 %
Andel säkerställd skuld   0,0 %   0,0 %

* Med anledning av investeringar i intresseföretag har Hemsö uppdaterat definitionen av Belåningsgrad som nu inkluderar dessa.