Finansiering

Det övergripande målet för Hemsös finansverksamhet är att långsiktigt säkerställa en stabil kapitalstruktur samt bästa möjliga finansnetto inom givna riskramar.

Finanspolicy

Ansvaret för koncernens finansiella transaktioner och risker hanteras centralt av koncernens finansfunktion. Arbetet bedrivs i enlighet koncernens finanspolicy som årligen fastställs av styrelsen.

Kapitalstruktur

Hemsö finansierar sig idag dels med kapital från ägarna i form av eget kapital och dels genom extern finansiering. Per den 30 juni 2020 uppgick det egna kapitalet till 16 789 mkr.

Hemsös räntebärande skulder uppgick till 38 136 mkr per den 30 juni 2020 och består av säkerställda banklån, företagscertifikat och icke säkerställda obligationslån.

 

Kapitalstruktur, mkr
  Q2 2020 Q2 2019
Räntebärande skulder 38 136 35 638
Kortfristiga placeringar         -     470
Likvida medel    1 173   1 863
Nettoskuld 36 963

33 305

     
Marknadsvärde fastigheter 57 533  51 614
Investeringar i intresseföretag     706      739
Summa 58 239 52 353
Belåningsgrad 63,5 %  63,6 %
Andel säkerställd skuld   0,0 %   0,0 %