Finansiering

Det övergripande målet för Hemsös finansverksamhet är att långsiktigt säkerställa en stabil kapitalstruktur samt bästa möjliga finansnetto inom givna riskramar.

Finanspolicy

Ansvaret för koncernens finansiella transaktioner och risker hanteras centralt av koncernens finansfunktion. Arbetet bedrivs i enlighet koncernens finanspolicy som årligen fastställs av styrelsen.

Kapitalstruktur

Hemsö finansierar sig idag dels med kapital från ägarna i form av eget kapital och dels genom extern finansiering. Per den 31 december 2018 uppgick det egna kapitalet till 13 199 mkr.

Hemsös räntebärande skulder uppgick till 29 728 mkr per den 31 december 2018 och består av säkerställda banklån, företagscertifikat och icke säkerställda obligationslån.