Finansiering

Det övergripande målet för Hemsös finansverksamhet är att långsiktigt säkerställa en stabil kapitalstruktur samt bästa möjliga finansnetto inom givna riskramar.

Finanspolicy

Ansvaret för koncernens finansiella transaktioner och risker hanteras centralt av koncernens finansfunktion. Arbetet bedrivs i enlighet koncernens finanspolicy som årligen fastställs av styrelsen.

Kapitalstruktur

Hemsö finansierar sig idag dels med kapital från ägarna i form av eget kapital och dels genom extern finansiering. Per den 30 september 2019 uppgick det egna kapitalet till 15 667 mkr.

Hemsös räntebärande skulder uppgick till 36 008 mkr per den 30 september 2019 och består av säkerställda banklån, företagscertifikat och icke säkerställda obligationslån.

 

Kapitalstruktur, mkr
  Q3 2019 Q3 2018
Räntebärande låneskulder 36 008 28 738
Kortfristiga placeringar      375 -
Likvida medel   1 747   1 500
Nettoskuld 33 886

27 238

     
Marknadsvärde fastigheter 53 218 42 573
Investeringar i intresseföretag     622      177
Summa 53 840 42 750
Belåningsgrad * 62,9 %  63,7 %
Andel säkerställd skuld   0,0 %   0,0 %

* Med anledning av investeringar i intresseföretag har Hemsö uppdaterat definitionen av Belåningsgrad som nu inkluderar dessa.