Finansiering

Det övergripande målet för Hemsös finansverksamhet är att långsiktigt säkerställa en stabil kapitalstruktur samt bästa möjliga finansnetto inom givna riskramar.

Finanspolicy

Ansvaret för koncernens finansiella transaktioner och risker hanteras centralt av koncernens finansfunktion. Arbetet bedrivs i enlighet koncernens finanspolicy som årligen fastställs av styrelsen.

Kapitalstruktur

Hemsö finansierar sig idag dels med kapital från ägarna i form av eget kapital och dels genom extern finansiering. Vid årets utgång 2022 uppgick det egna kapitalet till 30 028 mkr.

Hemsös räntebärande skulder uppgick till 49 567 mkr per den 31 december 2022 och består av säkerställda banklån, företagscertifikat och icke säkerställda obligationslån.

 

Kapitalstruktur, mkr
 

Q4 2022

Q4 2021

Räntebärande skulder  49 567 42 498
Likvida medel

   526

  687
Nettoskuld 49 041

  44 811

     
Marknadsvärde fastigheter 84 879 75 737
Investeringar i intresseföretag   1 665      1 271
Summa 86 544 77 008
Belåningsgrad 56,7 %   54,3 %
Andel säkerställd skuld   0,0 %    0,0 %