Finansiering

Det övergripande målet för Hemsös finansverksamhet är att långsiktigt säkerställa en stabil kapitalstruktur samt bästa möjliga finansnetto inom givna riskramar.

Finanspolicy

Ansvaret för koncernens finansiella transaktioner och risker hanteras centralt av koncernens finansfunktion. Arbetet bedrivs i enlighet koncernens finanspolicy som årligen fastställs av styrelsen.

Kapitalstruktur

Hemsö finansierar sig idag dels med kapital från ägarna i form av eget kapital och dels genom extern finansiering. Per den 30 juni 2022 uppgick det egna kapitalet till 32 215 mkr.

Hemsös räntebärande skulder uppgick till 46 361 mkr per den 30 juni 2022 och består av säkerställda banklån, företagscertifikat och icke säkerställda obligationslån.

 

Kapitalstruktur, mkr
 

Q2 2022

Q2 2021

Räntebärande skulder  46 361 43 097
Likvida medel

   325

  519
Nettoskuld 46 036

  42 578

     
Marknadsvärde fastigheter 84 683 69 619
Investeringar i intresseföretag   1 475      1 185
Summa 86 158 70 804
Belåningsgrad 53,4 %   60,1 %
Andel säkerställd skuld   0,0 %    0,0 %