Finanspolicy

Det övergripande målet för Hemsös finansverksamhet är att säkerställa en långsiktig stabil kapitalstruktur samt att uppnå bästa möjliga finansnetto inom givna riskramar. Den finansiella verksamheten i Hemsö bedrivs därför i enlighet med den av styrelsen fastställda finanspolicyn. Ansvaret för koncernens finansiella transaktioner och risker hanteras centralt av koncernens finansfunktion.

Finanspolicy i sammandrag

Finansieringsrisk

 

Utfall per 31 mars 2023
Belåningsgrad: Maximalt 60 % 57,3 %
Kapitalbindning: Minst 3 år  6,1 år
Skuldtäckningskvot Minst 125 %  173 %
Andel säkerställd skuld Maximalt 20 %  1,2 %

Ränterisk

   
Räntetäckningsgrad: Minst 3,0 ggr (rullande 12 månader)  4,0 ggr
Räntebindning:

Genomsnittlig räntebindning, 3-8 år

  5,3 år

Räntebindning förfall:

Maximalt 40 % inom 12 månader

   29 %

Motpartsrisk

   
Finansiella instrument: Bank med minst A- (S&P) Uppfyllt

Valutarisk

   
Valutaexponering:

Maximalt 20 % av eget kapital

     0,2 %