Finanspolicy

Det övergripande målet för Hemsös finansverksamhet är att säkerställa en långsiktig stabil kapitalstruktur samt att uppnå bästa möjliga finansnetto inom givna riskramar. Den finansiella verksamheten i Hemsö bedrivs därför i enlighet med den av styrelsen fastställda finanspolicyn. Ansvaret för koncernens finansiella transaktioner och risker hanteras centralt av koncernens finansfunktion.

Finanspolicy i sammandrag

Finansieringsrisk

 

Utfall per 31 december 2019

Belåningsgrad: Maximalt 70 % 62,1 %
Kapitalbindning: Minst 3 år   7,4 år
Skuldtäckningskvot Minst 125 %  173 %
Andel säkerställd skuld Maximalt 20 %  0,0 %

Ränterisk

   
Räntetäckningsgrad: Minst 2,0 ggr (rullande12 månader ) 5,1 ggr
Räntebindning:

Genomsnittlig räntebindning, 3-8 år

  6,4 år

Räntebindning förfall:

Maximalt 40 % inom 12 månader

 31,0 %

Motpartsrisk

   
Finansiella instrument: Bank med minst A- (S&P) Uppfyllt

Valutarisk

   
Valutaexponering:

Maximalt 20 % av koncernens egna kapital

    11,8 %