Kapital- och räntebindning

Hemsös räntebärande skulder uppgick den 31 december 2019 till 35 542 mkr (29 728) och bestod av säkerställda banklån, utestående företagscertifikat och icke-säkerställda obligationslån. Belåningsgraden uppgick till 62,1 procent (63,1).

Kapitalbindningen uppgick till 7,4 år (7,9) och räntebindningen uppgick till 6,4 år (5,9).

Kapital- och räntebindning, per 31 december 2019

 

Kapitalbindning Räntebindning
Förfalloår Kreditavtal, mkr Utnyttjat, mkr Andel %   mkr Andel, %
2020  2 825 2 825   9  11 068  31
2021 11 828 5 167 17   1 250   4
2022  3 745 2 745   9   1 050   3
2023  2 806 1 806   6   1 750   5
2024  5 000 1 000   3  2 000   6
2025        0       0   0         0   0
2026  5 996 5 996         20   5 196  15
2027     100    100   0         0   0
2028     100    100   0     500   1
>2028 10 728 10 728 35  12 728  36
Totalt 43 129 30 468 100  35 542 100
           
Företagscertifikat     5 074      
Summa   35 542