Flerårsöversikt

Resultaträkning

Belopp mkr 2017 2016 2015 2014 2013
Fastighetsintäkter 2 375 2 204 2 000 2 063 1 887
Fastighetskostnader -587 -552 -524 -577 -547
Driftnetto 1 788 1 652 1 476 1 486 1 340
Central administration -130 -182 -154 -173 -173
Finansiella poster -345 -359 -416 -690 -703
Resultat före värdeförändringar 1 314 1 111 906 623 464
Förvaltningsresultat 1 314 1 111 959 833 674
Värdeförändring fastigheter 1 682 2 072 581 -261 -125
Värdeförändring finansiella instrument 135 -208 140 -760 297
Aktuell skatt -63 -49 -46 -89 -9
Uppskjuten skatt -477 -583 -231 127 -99
Årets resultat 2 591 2 343 1 350 -360 528
Övrigt totalresultat 31 81 -50 42 16
Årets totalresultat 2 622 2 424 1 300 -318 544

Balansräkning

Belopp i mkr 2017 2016 2015 2014 2013
Förvaltningsfastigheter 38 883 33 629 26 502 24 668 22 637
Övriga tillgångar 660 392 443 209 156
Kassa och bank 1 134 932 157 107 13
Summa tillgångar 40 677 34 953 27 102 24 984 22 806
Eget kapital 10 795 8 672 6 764 2 682 3 061
Uppskjuten skatteskuld 2 591 2 103 1 518 1 289 1 416
Derivat 544 723 679 826 66
Ägarlån - - 3 000 3 000
Räntebärande skulder  25 575 22 483 17 454 16 507 14 699
Ej räntebärande skulder 1 172 972 687 680 564
Summa eget kapital och skulder 40 677 34 953 27 102 24 984 22 806

Nyckeltal

Finansiella nyckeltal 2017 2016 2015 2014 2013
Belåningsgrad,% 62,9 64 65,2 66,5 64,9
Räntetäckningsgrad, ggr 4,8 4,1 3,6 2,7 2,4
Säkerställd skuld,% 3,1 7,7 15,4 29,2 40,6
Genomsnittsränta, % 1,5 1,5 1,95 2,26 3,04
Avkastning förvaltningsresultat, % 12,1 13 13,9 12,8 10,4
Avkastning eget kapital, % 26,6 30,4 22,4 -2,6 12,6
Totalavkastning, % 9,8 12,8 8,1 5,2 5,3
Fastighetsrelaterade nyckeltal 2017 2016 2015 2014 2013
Marknadsvärde fastigheter, mkr 38 883 33 629 26 502 24 668 22 637
Direktavkastning, % 5,2 5,7 5,7 6 6,1
Överskottsgrad, % 75,3 75 73,8 72 71
Ekonomisk uthyrningsgrad, % 98,3 97 96,2 96,5 96,4
Fastighetsvärde, kr/kvm 23 763 20 528 17 686 16 186 13 956
Antal fastigheter, st 346 356 317 313 348
Uthyrningsbar yta, tkvm 1 636 1 638 1 499 1 524 1 622