Flerårsöversikt

Resultaträkning

Belopp mkr 2019 2018 2017 2016 2015
Fastighetsintäkter 3 046 2 618 2 375 2 204 2 000
Fastighetskostnader -770 -668 -587 -552 -524
Driftnetto 2 276 1 950 1 788 1 652 1 476
Central administration -135 -146 -130 -182 -154
Resultat från andelar i intresseföretag -2 11 - - -
Rörelseresultat 2 139 1 815 1 659 1 470 1 322
Finansiella poster -419 11 -345 -359 -416
Räntor ägarlån - - - - -53
Resultat före värdeförändringar 1 720 1 443 1 314 1 111 906
Förvaltningsresultat 1 720 1 443 1 314 1 111 959
Värdeförändring fastigheter 2 037 2 060 1 682 2 072 581
Värdeförändring derivat -25 91 135 -208 140
Aktuell skatt -78 -36 -63 -49 -46
Uppskjuten skatt -543 -466 -477 -583 -231
Årets resultat 3 111 3 092 2 591 2 343 1 350
Övrigt totalresultat 87 22 31 81 -50
Årets totalresultat 3 198 3 114 2 622 2 424 1 300

Balansräkning

Belopp i mkr 2019 2018 2017 2016 2015
Förvaltningsfastigheter 55 027 46 236 38 883 33 629 26 502
Nyttjanderätter 582 - - - -
Övriga tillgångar 1 348 720 660 392 443
Kassa och bank 988 450 1 134 932 157
Summa tillgångar 57 945 47 406 40 677 34 953 27 102
Eget kapital 16 714 13 199 10 795 8 672 6 764
Uppskjuten skatteskuld 3 600 3 067 2 591 2 103 1 518
Derivat 211 281 544 723 679
Ägarlån - - - - -
Räntebärande skulder  35 542 29 728 25 575 22 483 17 454
Ej räntebärande skulder 1 296 1 131 1 172 972 687
Summa eget kapital och skulder 57 945 47 406 40 677 34 953 27 102

Nyckeltal

Finansiella nyckeltal 2019 2018 2017 2016 2015
Belåningsgrad,% 62,1 63,1 62,6 64 65,2
Räntetäckningsgrad, ggr 5,1 4,9 4,8 4,1 3,6
Andel, Säkerställd skuld,% 3,1 7,7 15,4
Soliditet 28,8 27,8 26,5 24,8 25
Genomsnittsränta, % 1,3 1,3 1,5 1,5 1,95
Avkastning förvaltningsresultat, % 10,3 10,8 12,1 13 13,9
Avkastning eget kapital, % 20,8 25,8 26,6 30,4 22,4
Totalavkastning, % 8,7 9,7 9,8 12,8 8,1
Substansvärde, mkr 20 208 16 547 13 930 11 498 8 961
Fastighetsrelaterade nyckeltal 2019 2018 2017 2016 2015
Marknadsvärde fastigheter, mkr 55 027 46 236 38 883 33 629 26 502
Direktavkastning, % 4,7 4,9 5,2 5,7 5,7
Överskottsgrad, % 74,8 74,5 75,3 75 73,8
Ekonomisk uthyrningsgrad, % 98,1 98,3 98,3 97 96,2
Fastighetsvärde, kr/kvm 29 208 26 695 23 763 20 528 17 686
Antal fastigheter, st 370 365 346 356 317
Uthyrningsbar yta, tkvm 1 884 1 732 1 636 1 638 1 499