Flerårsöversikt

Resultaträkning

Belopp mkr 2018 2017 2016 2015 2014
Fastighetsintäkter 2 618 2 375 2 204 2 000 2 063
Fastighetskostnader -668 -587 -552 -524 -577
Driftnetto 1 950 1 788 1 652 1 476 1 486
Central administration -146 -130 -182 -154 -173
Resultat från andelar i intresseföretag 11 - - - -
Rörelseresultat 1 815 1 659 1 470 1 322 1 313
Finansiella poster 11 -345 -359 -416 -690
Räntor ägarlån - - - -53 -210
Resultat före värdeförändringar 1 443 1 314 1 111 906 623
Förvaltningsresultat 1 443 1 314 1 111 959 833
Värdeförändring fastigheter 2 060 1 682 2 072 581 -261
Värdeförändring finansiella instrument 91 135 -208 140 -760
Aktuell skatt -36 -63 -49 -46 -89
Uppskjuten skatt -466 -477 -583 -231 127
Årets resultat 3 092 2 591 2 343 1 350 -360
Övrigt totalresultat 22 31 81 -50 42
Årets totalresultat 3 114 2 622 2 424 1 300 -318

Balansräkning

Belopp i mkr 2018 2017 2016 2015 2014
Förvaltningsfastigheter 46 236 38 883 33 629 26 502 24 668
Övriga tillgångar 720 660 392 443 209
Kassa och bank 450 1 134 932 157 107
Summa tillgångar 47 406 40 677 34 953 27 102 24 984
Eget kapital 13 199 10 795 8 672 6 764 2 682
Uppskjuten skatteskuld 3 067 2 591 2 103 1 518 1 289
Derivat 281 544 723 679 826
Ägarlån - - - - 3 000
Räntebärande skulder  29 728 25 575 22 483 17 454 16 507
Ej räntebärande skulder 1 131 1 172 972 687 680
Summa eget kapital och skulder 47 406 40 677 34 953 27 102 24 984

Nyckeltal

Finansiella nyckeltal 2018 2017 2016 2015 2014
Belåningsgrad,% 63,3 62,9 64 65,2 66,5
Räntetäckningsgrad, ggr 4,9 4,8 4,1 3,6 2,7
Andel, Säkerställd skuld,% 3,1 7,7 15,4 29,2
Soliditet 27,8 26,5 24,8 25 22,7
Genomsnittsränta, % 1,3 1,5 1,5 1,95 2,26
Avkastning förvaltningsresultat, % 10,8 12,1 13 13,9 12,8
Avkastning eget kapital, % 25,8 26,6 30,4 22,4 -2,6
Totalavkastning, % 9,7 9,8 12,8 8,1 5,2
Substansvärde, mkr 16 547 13 930 11 498 8 961 7 797
Fastighetsrelaterade nyckeltal 2018 2017 2016 2015 2014
Marknadsvärde fastigheter, mkr 46 236 38 883 33 629 26 502 24 668
Direktavkastning, % 4,9 5,2 5,7 5,7 6
Överskottsgrad, % 74,5 75,3 75 73,8 72
Ekonomisk uthyrningsgrad, % 98,3 98,3 97 96,2 96,5
Fastighetsvärde, kr/kvm 26 695 23 763 20 528 17 686 16 186
Antal fastigheter, st 365 346 356 317 313
Uthyrningsbar yta, tkvm 1 732 1 636 1 638 1 499 1 524