Finansiella risker

Den finansiella verksamheten i Hemsö bedrivs enligt den av styrelsen fastställda finanspolicyn som reglerar ramverk och riktlinjer för Hemsös finansiering och finansförvaltning.

Finansiell riskhantering

Koncernens finansiella transaktioner och risker hanteras centralt av koncernens finansfunktion. I finanspolicyn klargörs den övergripande ansvarsfördelningen för finansverksamheten samt de mandat och limiter som ligger till grund för hanteringen av finansiella risker i Hemsö.

Finansieringsrisk

Finansieringsrisk är risken att inte ha tillgång till det kapital som Hemsös verksamhet kräver eller att finansiering endast kan erhållas till kraftigt ökade kostnader. En stor del av Hemsös finansiering sker genom extern upplåning. I takt med att dessa lån förfaller måste de återbetalas eller refinansieras. Förutsättningarna för Hemsö att refinansiera sin upplåning beror på marknadens kreditriskmarginaler vid dessa tidpunkter.

Hemsö har en diversifierad finansiering med en god spridning av låneförfall. Per 31 december 2016 hade Hemsö outnyttjade kreditlöften om 11 842 mkr med flera banker och kreditinstitut. Hemsö arbetar löpande med att bredda kapitalförsörjningen över tid.

Ränterisk

Ränterisk är risken för att förändringar i marknadsräntan och kreditmarginaler negativt påverkar Hemsös kassaflöde eller det verkliga värdet på finansiella tillgångar och skulder. Räntekostnader är Hemsös enskilt största kostnadspost. Räntekostnader påverkas främst av nivån på aktuella marknadsräntor, kreditgivarnas marginaler och vilken strategi Hemsö väljer för räntebindning.

Som en del i hanteringen av ränterisken använder Hemsö derivat med olika löptider i syfte att förlänga låneportföljens räntebindningstid samt uppnå en jämn fördelning på låneförfall. Därmed uppnås ett stabilt och mer förutsägbart finansnetto.

Motpartrisk

Vid derivat, lång- och kortfristiga kreditavtal samt vid placering av tillfälliga likviditetsöverskott finns risken för att en finansiell motpart inte fullgör hela eller delar av sitt åtagande.

Hemsö ingår endast finansiella transaktioner med motparter med hög kreditrating.

Valutarisk

Utöver Hemsös fastighetsbestånd i Sverige äger Hemsö fastigheter i Tyskland och i Finland. Hemsö har därmed intäkter, kostnader, tillgångar och skulder i euro. Hemsö utsätts därmed för risk att förändringar i valutakurser påverkar Hemsös resultat och balansräkning.

Hemsös valutarisk begränsar sig till euro. De utländska fastigheterna finansieras med extern upplåning i euro vilket minskar risken. Valutaexponeringar får ej överstiga 20 procent av koncernens egna kapital utan valutasäkring. Per 31 december 2016 uppgick Hemsös valutexponering till 7 meur, motsvarande 1 procent av koncernens egna kapital.

Likviditetsrisk

Likviditetsrisk är risken att inte ha tillgång till likvida medel. Hemsös betalningsåtaganden består huvudsakligen av löpande drift- och underhållsutgifter, investeringar samt ränteutgifter och amortering av skulder. Större betalningsåtaganden kan uppkomma vid refinansieringar av lån.

Hemsö har en likviditetsbuffert och gör löpande likviditetsprognoser för att öka förutsägbarheten och säkerställa god framförhållning vid låneförfall och andra större betalningsåtaganden. Hemsö har som mål att ha en disponibel likviditet om lägst 110 procent för att möta all kort upplåning. Hemsös kassa plus outnyttjadekreditlöften uppgick till 156 procent av bolagets korta upplåning vid årets slut.