Miljörisker

Fastigheter påverkar miljön bland annat vid uppförande, löpande skötsel samt i den verksamhet som bedrivs i dem. Enligt miljöbalken kan den som bedrivit en verksamhet som har bidragit till miljöförorening även ha ett ansvar för efterbehandling.

Krav som fastighetsägare

Om inte verksamhetsutövaren kan utföra eller bekosta efterbehandling av en förorenad fastighet kan den som förvärvat fastigheten vara ansvarig. Det innebär att krav under vissa förutsättningar kan riktas mot Hemsö för marksanering eller efterbehandling avseende förekomst eller misstanke om förorening i byggnad, mark, vattenområden eller grundvatten.

Miljöutredning vid nyförvärv

Vi bedömer att det inte finns några väsentliga miljörisker i våra fastigheter. Några väsentliga miljökrav som kan riktas mot Hemsö är inte heller kända. Förvärv av nya fastigheter föregås alltid av miljöutredningar för att klargöra fastigheternas miljöstatus. På så sätt minimerar Hemsö risken att förvärva fastigheter med någon form av miljöskuld.

Energieffektivisering i fokus

Vid projektering samt i det löpande förvaltningsarbetet är energieffektivisering i fokus för att minska fastigheternas klimatpåverkan. Vidare eftersträvar Hemsö miljöanpassade materialval och en säker kemikalie- och avfallshantering i våra fastigheter.