Risker med fastighetskostnader

Hemsös driftkostnader utgörs främst av kostnader för värme, el och fastighetsskötsel, där kostnaden för värme och el har enskilt störst påverkan på driftnettot.

Prissäkrat elen

Hemsö har begränsat risken genom att prissäkra huvuddelen av den el som förbrukas. Kostnader för el och uppvärmning debiteras i vissa fall även hyresgästerna.

Hemsö arbetar målmedvetet med att effektivisera elanvändningen och genomför upphandlingar i syfte att begränsa kostnadsökningar och miljöpåverkan.

Vidaredebitering av fastighetsskatten

Den fastighetsskatt som utgår för våra fastigheter vidaredebiteras i normalfallet hyresgästerna. Fastighetsskatt belöpande på vakanta lokaler bärs av Hemsö.