Risker med fastighetsvärden och investeringar

Hemsö redovisar fastigheterna till verkligt värde i balansräkningen och förändringen i verkligt värde redovisas i resultaträkningen. Verkligt värde motsvaras av fastigheternas marknadsvärde.

Marknadsvärdet och värdeförändringar

Marknadsvärdet påverkas av ett antal faktorer, dels fastighetsspecifika såsom vakansgrad, hyresnivå, drift­ och underhållskostnader, dels makroekonomiska faktorer såsom konjunkturutveckling, räntenivåer och inflationstakt.

Förändringar i förväntat driftnetto eller i marknadens avkastningskrav kan leda till värdeförändringar som kan ha en stor påverkan på Hemsös finansiella ställning och resultat.

Portföljallokering

Hemsö har valt en strategi för fastighetsinnehavet som över tiden bedöms ha bäst förutsättningar för hög avkastning med begränsat risktagande. Den valda portföljallokeringen utvärderas kontinuerligt i förhållande till marknadsutvecklingen. Hemsös bestånd av samhällsfastigheter med stabila avkastningskrav är främst koncentrerat till geografiska marknader med ekonomisk tillväxt och hög likviditet i transaktionsmarknaden.

Långsiktigt stärka erbjudandet

Hemsö arbetar kontinuerligt med fastighetsförvärv samt att uppföra nya och utveckla befintliga byggnader. Syftet är att långsiktigt stärka erbjudandet och säkerställa en fortsatt god värdetillväxt.

Riskerna i transaktions- och projektutvecklingsarbetet reduceras genom kvalitetssäkrade interna processer. Beslut om investeringar fattas endast om en rimlig avkastning kan tryggas. Risken minimeras även avtalsmässigt i förhållande till hyresgäster och entreprenörer samt genom säkerställd finansiering.