Risker med hyresintäkter

Storleken på Hemsös hyresintäkter är ett resultat av fastigheternas uthyrningsgrad och hyresnivå. Dessa faktorer påverkas främst av den långsiktiga efterfrågan på lokaler för samhällsservice som i sin tur påverkas av demografisk utveckling och ekonomisk tillväxt.

Hyresmarknad med långa hyresavtal

Hemsös fastigheter har en god geografisk spridning och vi verkar på hyresmarknaden för samhällsfastigheter som karaktäriseras av långa hyresavtal, stabila hyresgäster, låg hyresvolatilitet och begränsad omflyttning. De långa hyresavtalen innebär att en försvagad hyresmarknad har en begränsad effekt på Hemsös hyresintäkter på kort och medellång sikt.

Vid förfall av hyreskontrakt föreligger risk att hyresgäster inte förnyar eller förlänger sina hyresavtal och att det inte går att finna nya hyresgäster, eller att nya hyresgäster inte kommer att betala motsvarande hyra.

Jämn spridning av hyresavtalen

Hemsö har drygt 900 hyresgäster och knappt 1 900 kontrakt varav det enskilt största kontraktet står för 1,6 % av det totala hyresvärdet. Den genomsnittligt återstående löptiden i kontraktsportföljen är 7,7 år.

Ett stort antal hyreskontrakt och långa kontraktstider innebär att Hemsös exponering mot avflyttningar begränsas. Hemsö har en relativt jämn förfallostruktur över tiden och en god framförhållning för kommande kontraktsförfall. Vi kan därför anpassa lokalerna till annan verksamhet om efterfrågan förändras.

Hyresgäster inom stat, region och kommun

Andra typer av intäktsrisker är att hyresgäster saknar förmåga att infria sina åtaganden enligt hyresavtalen eller att den reala hyresnivån i den befintliga kontraktsstocken minskar över tiden till följd av inflation. Huvuddelen av Hemsös hyresvärde härrör från hyresgäster inom stat, region och kommun (67,7 %).

Merparten av övriga hyresintäkter kommer från privata hyresgäster som bedriver skattefinansierad verksamhet på uppdrag av stat, region eller kommun. Större hyresgästers betalnings- förmåga bevakas löpande och vid försenade betalningar initierar vi kravåtgärder. Huvuddelen av Hemsös hyres- värde, cirka 80 %, är bundet till konsumentprisindex (KPI) och därmed inflationsskyddat i motsvarande grad.

Sammanfattningsvis är risken i Hemsös hyresintäkter låg jämfört med fastighetsbolag med en annan typ av lokaluthyrning.