Skolgårdslyftet

För att höja kvaliteten på befintliga förskole- och skolgårdar har Hemsö beslutat att genomföra Skolgårdslyftet. Satsningen ska bidra till ökad social hållbarhet genom att förbättra utemiljön på förskolor och skolor. Något som är positivt för alla som vistas där, barn såväl som vuxna.

Vad kännetecknar en bra skolmiljö? Enligt Boverkets vägledning måste skolgårdar och förskolegårdar erbjuda miljöer som främjar barns och ungas allsidiga utveckling. Här måste finnas plats för lek, sport och vilda aktiviteter, men även för samtal, enskildhet, sinnliga upplevelser och stillhet. Men kan detta tillgodoses när bebyggelsen blir allt tätare och ytor minskas, framförallt i större städer? Hur har man historiskt tillgodosett detta när de förskolor och skolor som Hemsö idag förvaltar en gång byggdes?

Lyssna på vad barnen säger om den bästa skolgården! 

 

Vad säger forskningen?

Planeringen av utomhusmiljöer är viktig för hur barn leker, hur de upplever naturen och samspelar med densamma. 

Forskning visar också att en bra utformad skolgård gynnar barn och ungas inlärning samt deras sociala och fysiska utveckling. Läs mer här.

För social hållbarhet

Hemsö äger i Sverige idag cirka 100 förskolor och skolor. Framförallt har vi förvärvat dessa fastigheter men ett antal har vi också själva projekterat och byggt. Geografiskt finns dessa fastigheter från Lund i syd till Luleå i norr. 

De allra äldsta skolorna har ett ursprungligt byggår kring år 1900 och de nyaste färdigställs just nu. Historiskt har utemiljön haft olika prioritet och av förklarliga skäl är därför skolgårdarna av varierande kvalitet och storlek. 

För att höja kvaliteten på befintliga förskole- och skolgårdar har Hemsö därför beslutat att genomföra Skolgårdslyftet. Satsningen ska bidra till ökad social hållbarhet genom att arbeta systematiskt och kvalitetsmedvetet med att förbättra utemiljön på förskolor och skolor. Något som är positivt för alla människor som vistas där, barn såväl som vuxna.

- Hemsös påbörjade arbete med att utveckla skolgårdarna i Nacka är en bra förebild för andra fastighetsägare och stämmer bra överens med vårt sätt att se på hållbara miljöer. Utformningen är exempel på hur man kan utveckla genom att använda mer naturmaterial och skapa stimulerande lekmiljöer, säger Ann Sundman Brott, Utbildningsstrateg på Nacka kommun.

 

Satsar 30 miljoner

Skolgårdslyftet innebär att Hemsö satsar 30 miljoner för att identifiera och genomföra åtgärder som ökar kvaliteten på hela det befintliga beståndet av förskole- och skolgårdar. Arbetet påbörjades 2018 med en kartläggning av 13 skolor och förskolor i Nacka kommun där samtliga utemiljöer inventerades enligt en särskild mall som omfattar viktiga gröna kvaliteter.

Inventeringen har gjort det möjligt att bedöma hur många och hur väl kvaliteterna uppfylls och som resulterat i ett pågående åtgärdsprogram. Arbetet har fortsatt i fler kommuner och under 2019 startade cirka 20 skolgårdsprojekt. 18 skolgårdar är klara och ytterligare 24 skolgårdar kommer färdigställas under 2020. 

Växjö Montessoriskola har bland annat fått en ny fin utemiljö och barnen är mycket glada och nöjda. Bland annat så finns nya fina sittbänkar, klättervägg, gungställning, nya planteringar med mera. Just nu undersöker vi olika alternativa sätt att plantera för att få gröna miljöer som håller över tid.

Läs mer i vår broschyr:

broschyr-skolgardslyftet_web.png

 

ARTIKEL: Arbetsplatser ska gynna återhämtning

Hållbarhetssamordnare Emily Hansson berättar om Hemsös medverkan med “Skolgårdslyftet” i Vinnovafinansierade innovationsprojektet Restorativ arbetsplats. Läs artikeln i tankesmedjan Moviums (SLU) tidskrift STAD (pdf) nedan:

Artikel Restorativ arbetsplats i STAD