Aktivt arbete med utemiljöer på skolor och förskolor

Nöjda hyresgäster bidrar till långsiktiga relationer mellan hyresgäst och hyresvärd. Genom en attraktiv utemiljö kan även fastighetsvärdet påverkas positivt. Gröna utemiljöer bidrar även med en rad ekosystemtjänster till nytta för samhälle och fastighetsägare.

Ett systematiskt arbete med kvalitativa utemiljöer är ett sätt för Hemsö att bidra till ökad social hållbarhet vilket ligger i linje med vår vision och våra hållbarhetsmål. Vi berättar årligen om vårt hållbarhetsarbete i vår hållbarhetsredovisning.

Planeringen av utomhusmiljöer är viktig för hur barn leker, hur de upplever naturen och samspelar med densamma. Forskning vid bland annat SLU i Alnarp visar att skolgårdar som har både grönska och ytor för lek och umgänge främjar inlärning och minskar stress och att det finns åtta karaktärer i utemiljön som talar till grundläggande behov som vi människor har, aktivering respektive vila.  Utformningen av skolgårdar och utemiljö för barn och unga bör sträva efter att tillhandahålla dessa åtta karaktärer. Genom att både skapa plats för möten och sociala aktiviteter men också för återhämtning, reflexion och vila bidrar utemiljön till att upprätthålla hälsa och välbefinnande och en positiv påverkan på arbetsminne, koncentration, trivsel och medkänsla. Något som är angeläget i utbildningsmiljöer oavsett åldersgrupp.

Kvalitativ utemiljö skapar samhällsnytta

Ovanstående utgör en viktig del i att skapa en väl fungerande lärandemiljö och även arbetsplats för lärare och övrig personal. En attraktiv utemiljö påverkar skolans popularitet och verksamhet till det bättre. Detta skapar direkt nytta för hyresgästen och i det större perspektivet även samhällsnytta. Forskning har visat tydliga samband mellan hur universitet med utemiljöer som uppfyller de grundläggande behovet i större utsträckning har studenter som fullföljer påbörjade utbildningar och tar ut examen. Nöjda hyresgäster bidrar till långsiktiga relationer mellan hyresgäst och hyresvärd. Gröna utemiljöer bidrar även med en rad ekosystemtjänster till nytta för samhälle och fastighetsägare. Hemsö har sedan en tid tillbaka arbetat med utemiljö med utgångspunkt i forskningen som länge bedrivits vid Alnarp.           

St Larsparken i Lund och Järvaskolan i Solna är exempel på fastigheter där utemiljön planerats utifrån de åtta karaktärerna.

Under 2019 pågår arbete med utemiljöerna på cirka 20 skolor och förskolor inom ramen för Skolgårdslyftet.