Värdekedjan - Hemsös påverkan och ansvar

Genom värdekedjan kan vi se hur och var vi kan påverka vårt arbete för att bidra till en hållbar utveckling i samhället och för Hemsö som bolag.

Förvärv

Hemsö letar ständigt efter möjligheter inom våra geografiska områden där vi kan bidra med utveckling och förbättring av den sociala infrastrukturen. Redan i förvärvsfasen identifierar vi eventuella hållbarhetsrisker men också möjligheter till positiv påverkan.

Hur kan vi påverka:

 • Följa rutiner för hållbarhet vid förvärv för genomgång av inomhusmiljö, material, avfall, energi, klimatrisker och miljörisker
 • Skapa rutiner för socioekonomiska aspekter, lokalisering och framtida behov

Initiering av projekt

När ett projekt landat hos Hemsös projektutveckling går vi in i en förstudie, oavsett om det är en ny byggnad som ska utvecklas eller en befintlig som ska förädlas. Här sätts förutsättningarna för hur fastigheten ska se ut, fungera för respektive verksamhet och konstrueras. Att redan i ett tidigt skede sätta förutsättningarna för hållbara projekt har stor effekt på det framtida arbetet.

Hur kan vi påverka:

 • Utföra klimatberäkningar redan i förstudien
 • Sätta nivå för miljöcertifiering
 • Beakta klimatrisker
 • Samverka med kommuner och andra intressentgrupper

Inköp av entreprenad

Vår påverkan i detta led sker främst genom krav på etik och goda arbetsvillkor, respekt för mänskliga rättigheter, affärsmässighet, objektivitet och likabehandling. Utöver det finns miljöeffekter i form av transporter för projektverksamheten.

Hur kan vi påverka:

 • Verka för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, antikorruption, miljö och klimat genom att följa vår uppförandekod för leverantörer
 • Använda miljövänliga transporter

Renovering eller nyproduktion

Oavsett om vi bygger nytt eller renoverar så har vi en påverkan på klimatet, men nyproduktion skapar en högre belastning. Klimatpåverkan vid nyproduktion sker framför allt genom val av byggmaterial, transporter och hushållning med material. Den färdiga byggnaden påverkar bland annat genom av val av energisystem, byggnadens form, läge samt konstruktion. När vi bygger och utvecklar våra fastigheter har vi också en stor på verkan på människors vardag – elever på skolan, äldre på boenden och personal. Våra fastigheter ska utformas med användarnas behov i fokus och på bästa möjliga vis stötta våra hyresgäster i deras verksamhet.

Renovering

Hur kan vi påverka:

 • Miljöcertifiera befintliga fastigheter
 • Förebygga och hantera rivningsavfall hållbart
 • Använda återbrukat material
 • Optimera inomhusmiljö avseende energiförbrukning och hälsa
 • Skapa levande miljöer med människan i fokus

Nybyggnation

Hur kan vi påverka:

 • Miljöcertifiera nyproduktion
 • Förebygga och hantera avfall från byggnation hållbart
 • Följa SundaHus krav på material och produkter
 • Optimera inomhusmiljö avseende energiförbrukning och hälsa
 • Skapa levande miljöer med människan i fokus

Långsiktig förvaltning

Vi kombinerar projektutveckling med långsiktig förvaltning och uthyrning. Vi har i vårt bestånd totalt 480 fastigheter inom vård, skola, omsorg och rättsväsende som tas om hand av vår förvaltningsorganisation. I det dagliga förvaltningsarbetet finns flertalet områden där vi kan påverka miljö, klimat samt brukarnas säkerhet, trygghet och hälsa.

Hur kan vi påverka:

 • Energieffektivisera fastigheterna
 • Välja hållbara material vid reparation och renovering
 • Upprätthålla miljöcertifieringar
 • Skapa lösningar för avfallshantering och sortering
 • Förebygga åtgärder utifrån klimatrisker
 • Följa SundaHus krav på material och produkter
 • Förebygga olägenheter gällande inomhusmiljö
 • Ställa krav på leverantörer att följa uppförandekoden för leverantörer
 • Säkerställa brukarnas säkerhet, trygghet och hälsa

Medarbetare

Våra anställda är vår framgångsfaktor. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare för nya medarbetare och samtidigt sträva efter att våra nuvarande medarbetare stannar och utvecklas.

Hur kan vi påverka:

 • Arbeta för en jämställd arbetsplats utan diskriminering
 • Motverka trakasserier genom vår Uppförandekod
 • Skapa förutsättningar för att våra medarbetare ska utvecklas
 • Skapa arbetsplatser som främjar hälsa och säkerhet

Pengar tillbaka till Sveriges pensionärer

Vår vinst går främst tillbaka till Sveriges pensionärer genom vår största ägare Tredje AP-fonden. Genom att möta det växande behovet av social infrastruktur bidrar Hemsö till en viktig del av samhället och skapar hållbar tillväxt för svenska pensionspengar.

Hur kan vi påverka:

 • Skapa långsiktiga och lönsamma affärer för maximal retur till pensionsfonden

Värdekedja illustration.pngKlicka på bilden för att öppna illustrationen i ett större format. Illustrationen finns även att ladda ner som pdf.