Whistle-blower - hjälp oss göra rätt

Hemsö strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. I vår verksamhet värnar vi om säkerhet och respekt för alla människor som berörs av verksamheten. När vi har ett öppet affärsklimat där vi som jobbar här vågar diskutera, reagera och agera får vi också en arbetsplats där alla trivs och mår bra.

Vi vill motverka alla former av korruption och alla våra anställda och leverantörer förväntas följa gällande lagar och regelverk samt de uppförandekoder som tagits fram.

Om man misstänker att någonting inte går rätt till har man som anställd både rättighet och skyldighet att göra en anmälan. Även externa aktörer, till exempel leverantörer, kan rapportera in sådant som är angeläget.

Här kan du lämna din anmälan

Anmälan sker till följande mailadress whistleblower@hemso.se. All information kommer att behandlas konfidentiellt. Du behöver inte ha bevis för din misstanke. Du kan skydda din identitet genom att använda dig av en e-postadress som inte kan kopplas till avsändaren samt ta bort eventuell signatur som är kopplad till e-postkontot.

Vad händer med din anmälan

Mailadressen ovan går till ett fåtal personer på Hemsö, chefsjuristen och HR-chefen. Anmälan kommer att tas omhand inom 24 timmar och alla ärenden hanteras i samråd mellan chefsjuristen och HR-chefen.

Tack för att du hjälper oss vara ett företag som verkar för god affärsetik!