Organisation

Förvaltning och projektutveckling är basen i vår verksamhet och utgör två rikstäckande avdelningar, något som gynnar samarbete mellan regionerna och skapar synergier.

Hemsö har även etablerade verksamheter i Finland och Tyskland som drivs som självständiga enheter.       

         Organisationsschema

 

Förvaltningen av våra fastigheter sker lokalt med både egna medarbetare och via externa leverantörer för fastighetsskötseln. Det gör att vi kan vara närvarande och förstå våra hyresgästers behov.

Projektutveckling ansvarar för är att driva Hemsös utvecklingsarbete genom markförvärv och ny-om- eller tillbyggnation för att möta framtidens behov av samhällsfastigheter.

Strategi & Transaktion har det övergripande ansvaret att leda det strategiska affärsutvecklingsarbetet samt att identifiera och genomföra transaktioner enligt Hemsös strategiska inriktning.

Våra stödfunktioner består av HR, Kommunikation, Juridik och Finans & Ekonomi.

Ägare

Hemsö ägs av Tredje AP-fonden till 85 procent och av AB Sagax till 15 procent, direkt och indirekt.  

Styrelse

Styrelsen består av sex ledamöter. Kerstin Hessius innehar rollen som styrelseordförande.

Vd och ledningsgrupp

Vd ansvarar för den operativa styrningen, att sköta den löpande förvaltningen och leda verksamheten i enlighet med styrelsens riktlinjer, anvisningar och beslut. Till sin hjälp har vd Nils Styf en ledningsgrupp.