Äldreboende

Hemsö är Sveriges största fastighetsägare av äldreboenden och vi är också en betydande aktör i Tyskland. Under tio år har vi byggt upp en djup förståelse för vad som krävs för att skapa trygga och väl fungerande lokaler för omvårdnad av äldre.

Bestånd

Äldreboende är Hemsös största fastighetskategori och utgjorde vid årsskiftet 38 procent av fastighetsvärdet. Hemsö ägde då 223 äldreboenden varav 116 i Sverige, 72 i Tyskland och 35 i Finland. Lokalerna inrymmer vård- och omsorgsboenden, demensboenden samt boenden för personer i behov av extra stöd och service.

I Sverige stod de offentliga hyresgästerna för 67 procent av kontrakterad årshyra och de privata hyresgästerna för resterande. I Finland var istället merparten hyresgäster från privata sektorn som svarade för 78 procent medan offentliga aktörer stod för resten. I Tyskland har Hemsö endast privata hyresgäster. De största hyresgästerna är Attendo, AWO (Tyskland) och Norrköpings kommun.

Efterfrågan

För äldreboende och utbildning är utvecklingen i de yngre och äldre åldersgrupperna viktig då efterfrågan på samhällsservice förväntas öka i takt med befolkningstillväxten.

I Sverige förväntas befolkningstillväxteni åldersgruppen 80+ år vara mycket kraftig, vilket innebär en stark efterfrågan på äldreboenden. Finland uppvisar samma trend med en växande andel äldre i befolkningen. Som en konsekvens har efterfrågan på äldreboenden ökat även här. I Tyskland är antalet personer över 65 år fördelat på antalet personer i arbetsför ålder, bland de högsta i världen. År 2050 väntas Tyskland ha lika många pensionärer som personer i arbetsför ålder. Detta leder till en dramatisk ökning av vårdbehovet de kommande åren.