Hemsö-äpplet

Vår övertygelse är att det inte finns en lösning som passar alla, utan vi jobbar nära skolpersonal och elever för att på bästa sätt möta varje enskild skolas behov, möjligheter och utmaningar.

Hemsö-äpplet är ett verktyg som ger oss och våra hyresgäster ett holistiskt perspektiv och rätt förutsättningar för att skapa hållbara och kvalitativa skolor tillsammans. Verktyget kombinerar vår egen fastighetsexpertis med våra hyresgästers verksamhetskunskap och forskning om läromiljöer. Äpplets klyftor beskriver viktiga dimensioner för en bra skola, där exempelvis trygghet för alla elever och hur lokalerna stöttar både inlärning och ökad samverkan mellan verksamheter är viktiga delar. Tillsammans med elever, personal och rektorer utvärderar vi våra skolor och de idéer och tankar som vi fångar upp tar vi med oss in i underhållsarbetet på respektive skola, samt bygger på den kunskapsbank av erfarenheter vi samlar för att stärka vårt arbete med alla våra skolor.

Hemsö-äpplet fungerar som stöd och inspiration från tidiga dialoger i nyproduktion till vidareutveckling av befintliga skolor. Verktyget utvecklas löpande genom systematisk överföring av kunskap och erfarenheter.