Rättsväsende

Hemsö har lång erfarenhet av att tillhandahålla lokaler till polismyndigheter och andra statliga verksamheter inom rättsväsende.

Bestånd

Fastigheter för rättsväsende utgjorde vid årsskiftet 12 procent av Hemsös totala fastighetsvärde. Hemsö ägde då 22 fastigheter varav 12 i Sverige, 5 i Tyskland och 5 i Finland. I fastigheterna ryms lokaler för polisverksamhet, kriminalvård, domstol och åklagare. Byggnaderna kännetecknas av en stor andel specialanpassade ytor med höga krav på säkerhet.

Hyresgästerna väljer ofta att samlokalisera sig till så kallade rättscentrum, som kan inrymma polis, kriminalvård och domstol. Statliga myndigheter utgör majoriteten av Hemsös hyresgäster i Sverige och stod för 99 procent av kontrakterad årshyra. I Finland stod offentliga hyresgäster för 89 procent och Tyskland för 100 procent. De största hyresgästerna i kategorin är Polismyndigheten, Justitieministeriet (Finland) och Domstolsverket.

Efterfrågan

Efterfrågan på nya lokaler är god och ett antal om- och tillbyggnader samt nyproducerade fastigheter planeras de kommande åren. Domstolar och polis lämnar äldre fastigheter till förmån för nya mer ändamålsenliga lokaler. Det beror framförallt på förändrade krav på yteffektiva lokaler samt ökad säkerhet på grund av en högre hotbild mot rättsväsendet.