Rättsväsende

Hemsö har lång erfarenhet av att tillhandahålla lokaler till polismyndigheter och andra statliga verksamheter inom rättsväsende.

Bestånd

Fastigheter för rättsväsende utgjorde vid årsskiftet 11 procent av Hemsös totala fastighetsvärde. Hemsö ägde då 25 fastigheter varav 13 i Sverige, 5 i Tyskland och 7 i Finland. I fastigheterna ryms lokaler för polisverksamhet, kriminalvård, domstol och åklagare. Byggnaderna kännetecknas av en stor andel specialanpassade ytor med höga krav på säkerhet.

Hyresgästerna väljer ofta att samlokalisera sig till så kallade rättscentrum, som kan inrymma polis, kriminalvård och domstol. Av den kontrakterade årshyran står offentliga hyresgäster för närmare 100 procent i Sverige, Finland och Tyskland. De största hyresgästerna i kategorin är Polismyndigheten, Justitieministeriet (Finland) och Domstolsverket.

Efterfrågan

Efterfrågan på nya lokaler är god och ett antal om- och tillbyggnader samt nyproducerade fastigheter planeras de kommande åren. Domstolar och polis lämnar äldre fastigheter till förmån för nya mer ändamålsenliga lokaler. Det beror framförallt på förändrade krav på yteffektiva lokaler samt ökad säkerhet på grund av en högre hotbild mot rättsväsendet.