Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Nyheter / Debattartikel: Den hållbara skolan är en skola fri från mobbning
nyheter

Debattartikel: Den hållbara skolan är en skola fri från mobbning

Färgglada siffror och bokstäver på en förskola i Haninge.

I augusti startade Sveriges skolor igen efter sommarlovet, men långt ifrån alla barn ser fram emot detta. För alltför många barn är mobbning en naturlig del av skollivet. Kommuner bör ta hjälp av experter i tidiga skeden i utvecklingen av nya skolor då rätt utformade skolfastigheter minskar risken för mobbning.

För många barn och ungdomar är skolstarten fylld av längtan och förväntan, men tyvärr förknippar långt ifrån alla skolan med den trygghet och glädje som den borde stå för. Bris har under de senaste åren noteratökande samtal om mobbning i skolan, och studier pekar på att skolan bliviten allt mer otrygg plats för barn att vara på (Bris årsrapport 2019). EnligtBrottsförebyggande rådet har 21 procent av eleverna i årskurs 9 utsatts förlindrig misshandel och 4 procent för grov misshandel, och pojkar är merutsatta än flickor.

Bris ser ett behov av ökade insatser för en trygg skola. Bris menar också att trygghetsarbetet och arbetsmiljöarbetet måste ges betydligt högre prioritet och att elever själva behöver involveras och komma till tals i arbetet med att skapa en trygg skola utifrån skolans utmaningar, förutsättningar och behov. Skolan som institution ska vara en plats där barnet kan utveckla sin fulla potential som människa, vilket kräver att barnet känner sig tryggt, känner gemenskap och får uppmuntran.

Med stöd i forskning ssom visar att fastigheters utformning påverkarbeteenden och hur de bör utformas för att uppmuntra till positivt agerande samt i nära samarbete med elever, lärare och rektorer i tidiga skeden utvecklar Hemsö skolor som motverkar mobbning. Genom att till exempel ha ett eller flera låsbara duschbås i omklädningsrummen, undvika att placera toaletter i en återvändsgränd, ha låga skåp som går att se över, öppna och sociala ytor istället för långakorridorer och överblickbara skolgårdar minskar risken för mobbning och utsatthet. Barn i sådana skolmiljöer är tryggare och har bättre förutsättningar för inlärning och utveckling. Skolpersonalen får i en rättutformad fastighet också stöd och större möjligheter att upptäcka mobbning och sätta in tidiga insatser. Vuxennärvaron inomhus och på skolgårdarnablir också synligare för barnen, vilket är en kritisk faktor för att motverkamobbning.

Barn som leket på skolgård

Läs mer om Hemsös arbete för att höja kvaliteten på befintliga förskole- och skolgårdar genom Skolgårdslyftet.

Nya skolor byggs med många års mellanrum i en kommun, vilket medför att erfarenheter och lärdomar ofta saknas. Dessutom är en ny skola en stor investering för en kommun, och skattemedlen bör användas så effektivt och välriktat som möjligt. Att det dessutom är en fastighet för barn som ska växa upp till välmående vuxna är ett viktigt perspektiv att ta hänsyn till vid denna stora investering.

Kommuner som ska bygga en ny skola bör se till att i tidiga skeden kroka arm med experter på hur barnperspektivet och effektiv skolutformning kan kombineras. Använd den forskning, expertis och erfarenhet som redan finns så att den nya skolan utvecklas med barnens bästa i fokus. Säkerställ att skattemedlen används på bästa sätt så att skolan lever upp till kraven från FN:s barnkonvention och blir den trygga och livsviktiga plats som barnen har rätt till.

Tillsammans kan vi skapa en skola att längta till – för alla barn och ungdomar.

Nils Styf, vd Hemsö

Kontaktperson

Nils Styf

Nils Styf

Vd

Skicka e-post