Nationellt centrum för idrott och folkhälsa

Lund

Hemsö vill utveckla ett nationellt centrum för idrott och folkhälsa (NCIF). Centrumet ska innehålla både inomhus- och utomhusytor för rörelse och erbjuda fysisk träning, utbildning och forskning.

Källby och sydvästra Lund är ett spännande utvecklingsområde! På lång sikt kommer här finnas mer av både arbetsplatser, rekreation, idrott och bostäder.

Här vill Hemsö utveckla NCIF som en campus med olika enheter i gröna rum på platsen som knyter an till Källbybadet, Höjeådalen. Centrumet ska innehålla både inom- och utomhusytor för fysisk aktivitet, utbildning och forskning. Samverkan mellan idrott och akademi/forskning som lämpar sig väl inom NCIF.

Under våren 2022 fick Hemsö positivt planbesked från byggnadsnämnden i Lund och i maj togs beslut i kommunstyrelsen om en markreservation, vilket innebär att Hemsö under några år har förtur till att vara med och planera området och senare köpa den del av marken som blir aktuell för att bygga NCIF.

NCIF visionsbild.png

Syfte

  • Möta samhällets utmaningar i form av ohälsa och stigande kostnader.
  • Möta idrottens utmaningar i form av ökad konkurrens om människans fritid och engagemang för föreningsidrott.

Vision

NCIF ska vara en ledande aktör för att fler ska prioritera fysisk aktivitet och därmed stärka samhällets förebyggande hälsoarbete.

NCIF ska vara en ledande aktör för bättre idrott genom att erbjuda kunskap och bättre träning och bidra till att stärka idrottsföreningarnas verksamhet.

Verksamhetsinriktning

Skapa en testbädd för fysisk aktivitet och hälsa genom att knyta samman forskare, företag och föreningar med förståelse för dagens och framtidens utmaningar.

Starta och utveckla konkreta delprojekt som kan utgöra basen i erbjudanden till olika målgrupper.

Utveckla tjänster för offentlig verksamhet, företag och föreningsliv.

Mål

  • Etablera en fysisk mötesplats och innovationscenter.
  • Skapa en virtuell miljö som erbjuder delaktighet i utveckling regionalt, nationellt och internationellt.

 


Ett nationellt centrum för idrott och folkhälsa innebär en satsning på fysisk aktivitet för alla, vuxna, föreningar, barn och ungdomar i skolan och på fritiden.

Att centrumet skall möjliggöra för idrottsaktiviteter i en bredare betydelse i syfte att också nå de som idag i mycket liten utsträckning bedriver regelbunden fysisk aktivitet ses som en viktig uppgift.


 

Robert Cardell
Projektutvecklare
040-636 48 26
Skicka e-post