Definitioner

Hemsö presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporter och årsredovisning som inte definieras enligt IFRS. Bolaget anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning då de möjliggör utvärdering av bolaget resultat och finansiella ställning. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS. Nedan angivna nyckeltal är inte definierade enligt IFRS om inte annat anges.

Finansiella definitioner

Andel säkerställd skuld
Räntebärande säkerställd skuld i förhållande till fastighets marknadsvärde.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter skatt i för perioden i förhållande till genomsnittligt eget kapital (12 månader rullande). Genomsnittligt eget kapital beräknas som summan av ingående och utgående balans dividerat med två. Nyckeltalet mäter bolagets avkastning under året på det kapital ägarna investerat i verksamheten och därmed hur lönsamt bolaget är för dess aktieägare.

Belåningsgrad
Räntebärande nettoskuld i procent av fastigheternas redovisade värde. Nyckeltalet visar bolagets skuldsättning.

Disponibel likviditet
Likvida medel och korta placeringar med tillägg av outnyttjade kreditlöften.

EMTN-program*
Euro Medium Term Note-program, europeiskt obligationsprogram.

Förvaltningsresultat
Resultat före värdeförändringar och skatt.

Genomsnittsränta
Den vägda räntan på räntebärande skulder med beaktande av räntederivat och kreditlöften på balansdagen. Nyckeltalet visar den genomsnittliga räntan för bolagets externa finansiering och ger en vägledning för bolagets framtida räntekostnader.

Kapitalbindning
Genomsnittet av de räntebärande skuldernas återstående löptid med hänsyn tagen till kreditlöften. Nyckeltalet visar den genomsnittliga löptiden för bolagets externa finansiering och belyser bolagets refinansieringsrisk.

Kort upplåning
Låneförfall inom 12 månader.

MTN-program*
Medium Term Note-program, svenskt obligationsprogram.

Operativt kassaflöde
Förvaltningsresultat efter återläggning av avskrivningar och resultatandel intressebolagsandel minus betald skatt.

Räntetäckningsgrad
Driftnetto med avdrag för administrativa kostnader i förhållande till finansnetto. Nyckeltalet visar bolagets förmåga att betala löpande räntekostnader.

Rörelseresultat
Driftnetto med tillägg för resultatandel från intressebolag minus kostnader för central administration. Nyckeltalet mäter bolagets överskott från fastighetsverksamheten efter avdrag för central administration.

Skuldtäckningskvot
Disponibel likviditet i förhållande till Kort upplåning.

Totalavkastning
Summan av driftnetto och värdeförändringar i förhållande till genomsnittligt fastighetsvärde justerat för värdeförändringar, 12 månader rullande. Nyckeltalet mäter bolagets avkastning på fastighetsportföljen.

 

Fastighetsrelaterade definitioner

Direktavkastning
Driftnetto senaste 12 månaderna justerat för fastigheternas innehavstid och valuta under perioden i förhållande till fastigheternas redovisade värden vid periodens utgång exklusive projektfastigheter. Nyckeltalet mäter bolagets avkastning från fastighetsverksamheten exklusive projektfastigheter.

Driftnetto
Hyresintäkter minus drift- och underhållskostnader, fastighetsskatt och tomträttsavgäld. Nyckeltalet mäter bolagets överskott från fastighetsverksamheten.

Ekonomisk uthyrningsgrad*
Hyresintäkt i förhållande till hyresvärde.

Förvaltningsresultat
Resultat före värdeförändringar och skatt. Nyckeltalet mäter bolagets resultat från den operationella verksamheten från att äga och förvalta fastigheter.

Hyresintäkt*
Hyresvärde med avdrag för vakanser, hyresrabatter och hyresförluster.

Jämförbart bestånd*
De fastigheter som Hemsö ägt under alla perioder som redovisas. Transaktioner som avser de sålda fastigheterna och utvecklingsfastigheter är exkluderade.

Nettoinvesteringar*
Summan av köp, inklusive stämpelskatt och andra direkta transaktionskostnader och investeringar i projekt minus försäljningspris för sålda fastigheter och försäljningspris för fastigheter sålda via bolag och direkta transaktionskostnader.

Projektfastighet*
Fastighet eller väl avgränsad del av fastighet där tomställning skett i syfte att omvandla och förädla fastigheten. Till projektfastighet hänförs även byggnad under uppförande samt fastighet med en investering uppgående till minst 20 procent av marknadsvärdet. Omklassificering från projektfastighet till färdigställd fastighet görs den 1 januari året efter färdigställande.

Samhällsfastighet*
Fastighet som brukas till övervägande del av skattefinansierad verksamhet och är specifikt anpassad för samhällsservice. Dessutom inkluderas trygghetsboende under begreppet samhällsfastigheter.

Uthyrningsbar yta*
De av fastighetens ytor som hyresgästen kan debiteras hyra för vid periodens utgång.

Uthyrningsgrad yta*
Uthyrd yta i förhållande till total uthyrbar yta vid periodens utgång.

Vakanshyra*
Bedömd marknadshyra för vakant lokal i befintligt skick.

Vakansgrad hyra
Hyresvärdet för vakanshyra i procent av totala hyresvärdet. Nyckeltalet mäter fastighetsportföljens outnyttjade uthyrningspotential.

Vakansgrad yta*
Vakant yta i förhållande till total uthyrbar yta.

Överskottsgrad*
Driftnetto i förhållande till summan av hyressintäkter och övriga intäkter.

*Dessa nyckeltal är operationella och anses inte vara alternativa nyckeltal enligt ESMAs riktlinjer.