Hållbart företagande

Hemsös kärnverksamhet och affärsidé är att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter. Därmed bidrar vi med social infrastruktur, en viktig förutsättning för ett hållbart samhälle. Vi strävar alltid efter att agera i enlighet med vår värdegrund och att tänka på vad som är långsiktigt hållbart när vi fattar beslut.

Våra fokusområden

Via dialog med våra intressenterar har vi beslutat om ett antal viktiga hållbarhetsaspekter som vi fokuserar på. Dessa frågor ska vara i fokus både i den dagliga verksamheten och i kommunikation med intressenter.

  • Trygga och hälsosamma miljöer i våra fastigheter
  • Attraktiv arbetsgivare för befintliga och potentiella medarbetare
  • Effektiv resursanvändning
  • Ansvar för eventuell negativ påverkan på hälsa och/eller miljö
  • Kompetens inom hållbarhet genom utbildning och kommunikation
  • Långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt i enlighet med lönsamhetsmål
  • Lokal samhällspåverkan och samhällsengagemang

Genom dialogen fortsätter vi att förbättra vårt hållbarhetsarbete och förutsättningarna för att bedriva hållbar samhällsservice. Läs mer i dokumentet Intressentdialog enligt GRI.

Hållbarhetsrapportering

Hemsö upprättar varje år en hållbarhetsredovisning enligt GRI Standards. Vi redovisar också vårt hållbarhetsarbete till GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) som är en global årlig utvärdering av hållbarhetsarbetet på företags- och portföljnivå. Hemsö ökade resultatet under 2019 till 72 poäng, en ökning med 17 poäng från föregående år. Vi har även erhållit tre green stars. Hållbarhetsredovisningen är integrerad i årsredovisningen 2019.

Ta del av Hemsös Hållbarhetspolicy där du bland annat hittar Hemsös hållbarhetsmål. Läs mer om Hemsös hållbarhetsarbete under "Samhälle och socialt ansvar".