Hållbarhet

Hållbarhet och att bidra till en hållbar samhällsutveckling innebär för Hemsö att vara långsiktig och ansvarsfull i den dagliga verksamheten som fastighetsägare.

Ansvar gentemot kunder

Ansvaret omfattar miljömässiga, sociala, etiska och ekonomiska aspekter och gäller gentemot kunder, medarbetare, ägare och samhälle. Hemsö strävar efter att tillhandahålla lokaler med hög standard  som är anpassade efter respektive verksamhets behov. På så sätt är vi med och skapar goda förutsättningar för de för samhället mycket betydelsefulla verksamheter som bedrivs i våra fastigheter. Genom samarbete och en öppen dialog med intressenter kan vi förbättra vårt hållbarhetsarbete och förutsättningarna att bedriva hållbar samhällsservice. Läs mer i dokumentet Intressentdialog enligt GRI.

Styrning av hållbarhetsarbetet

Hemsö har identifierat de hållbarhetsaspekter som är relevanta genom en så kallad väsentlighetsanalys. Arbetet har innefattat dialog med intressenter som medarbetare, hyresgäster, ägare, finansiärer och leverantörer. Utgångspunkten för hållbarhetsarbetet är att systematiskt hantera alla relevanta aspekter men att särskilt prioritera de som har stor miljömässig eller social påverkan. För flera av dessa aspekter har Hemsö antagit hållbarhetsmål som återfinns i hållbarhetspolicyn.

En översyn av Hemsös väsentliga hållbarhetsaspekter och långsiktiga hållbarhetsmål görs årligen. Hållbarhetsfrågorna integreras i bolagets strategiska inriktning som ligger till grund för affärsplaner inom varje verksamhetsområde. Dessa frågor hanteras därefter i samband med det årliga affärsplanearbetet. I affärsplanen fastställs de åtgärder och aktiviteter som ska genomföras de kommande tre åren. Hållbarhetsarbetet inklusive hållbarhetsmål följs upp regelbundet i forumet Hållbarhetsråd. Arbetet för de viktigaste hållbarhetsaspekterna redovisas i den årliga hållbarhetsredovisningen och följer Global Reporting Initiative (GRI) Standards, nivå Core. Rapportering sker också årligen till GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark).

Hemsös långsiktiga mål är att så långt som möjligt integrera hållbarhetsstyrningen i övrig verksamhetsstyrning och i företagets olika processer och rutiner.

Ta del av Hemsös Hållbarhetspolicy. Läs mer om Hemsös hållbarhetsarbete under "Samhälle och socialt ansvar". 

Hållbarhetsrapportering

Hemsö rapporterar sedan 2014 sitt hållbarhetsarbete i enlighet med GRESB. Målsättningen var att till 2017 nå GRESB Green Star som är den högsta nivån, något som uppnåddes redan under 2016. Under 2017 fortsatte förbättringsarbetet, vilket resulterade i totalt 60 poäng, en ökning med fem poäng jämfört med året innan. Hållbarhetsredovisningen är integrerad i årsredovisningen 2017.