Halvårsrapport januari – juni 2018

Publicerat

Sammanfattning januari – juni 2018

  • Hyresintäkterna ökade till 1 281 mkr (1 156).
  • Förvaltningsresultatet ökade till 716 mkr (629).
  • Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till 800 mkr (802). Värdeförändringar på finansiella instrument uppgick till 30 mkr (101).
  • Periodens resultat efter skatt ökade till 1 455 mkr (1 320).
  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 41 597 mkr (35 969).
  • Under perioden har 13 fastigheter (19) förvärvats för 1 167 mkr (1 847) och 10 fastigheter (36) har avyttrats för 866 mkr (1 593).

    -          Den stabila tillväxten av Hemsös verksamhet har fortsatt under andra kvartalet. Förvaltningsresultatet har ökat med 14 % och uppgick till 716 miljoner kronor för första halvåret 2018. Tillväxten i förvaltningsresultatet är en konsekvens av färdigställda projekt, förvärv och av lägre genomsnittsränta. Hemsö har även haft en god utveckling i identiskt bestånd för vilket driftnettot ökat med 4 %, säger Nils Styf.

Dokument