Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Nyheter / Ett händelserikt år med både ljus och mörker
nyheter

Ett händelserikt år med både ljus och mörker

Nils Styf

I början av året var pandemin fortfarande smärtsamt närvarande. Särskilt tungt var det för våra hyresgäster där många är verksamma inom vård, omsorg och skola.

Deras vardag blev påtagligt förändrad med hantering av restriktioner samtidigt som både personal, boende och elever var sjuka. Hemsös medarbetare stöttade med lösningar för att minska smittspridningen och erbjöd även tillfälliga vårdplatser. Vi införde även utökat arbete hemifrån.

När pandemin lättade handlade det inte om att hitta tillbaka till det som varit, utan att gå vidare i det nya normala. I en kris uppstår skiften och nya vägar framåt. Många ifrågasätter sådant som vi tidigare tagit för givet och det tycker jag är viktigt. Med förändring följer ofta positiv utveckling.

Medarbetarna är kärnan

Möjligheten att kunna arbeta på andra platser än ett kontor förekom även innan Covid-19, men i mindre utsträckning än under pandemin. Den flexibiliteten är något vi vant oss vid och vill behålla.

Våra medarbetarenkäter har visat att mixen av att arbeta hemifrån, på kontor, ute på projekten eller hos våra hyresgäster i förvaltningen har bidragit till ett ökat välbefinnande. Det är inte alla yrkesgrupper som har den möjligheten, men för oss på Hemsö fungerar den kombinationen.

För mig och för Hemsö är det av yttersta vikt att medarbetarna mår bra och utvecklas. Det leder även till bättre resultat i arbetet, vilket bekräftas genom vår Nöjd Kund Index-mätning samt att vi under pandemiåren inledde flera nya samarbeten med offentlig sektor.

Rysslands krig i Ukraina

När pandemin närmade sig slutet startade Ryssland krig mot Ukraina. Lättnaden över en värld utan Covid-19 överskuggades av en ny katastrof. Kriget i Ukraina har pågått i över ett år. Det mänskliga lidandet är enormt. Enligt UNHCR har åtta miljoner människor flytt från Ukraina, sex miljoner är på flykt inom landet och 17 miljoner är direkt drabbade av kriget varav många är fast i strider utan möjlighet att lämna.

Hemsö initierade tidigt dialog med kommuner och myndigheter i de länder där vi verkar och har erbjudit bland annat lokaler för människor på flykt och till annan samhällsservice. Vi har också bidragit med medel till UNHCR för att stödja humanitära insatser.

Färdplan för klimatet

Både pandemin och kriget i Ukraina har medfört ökade byggkostnader. Marknadsräntor, inflation och kreditmarginaler i obligationsmarknaden har också stigit. Det sammantaget skapar en utmanande marknad. Trots detta har vi inte tappat fart i arbetet med att minska vår klimatpåverkan. Vårt arbete med klimatfrågan omfattar dels hur bolagets verksamhet påverkar klimatet, dels hur förändringar i klimatet kan komma att påverka bolaget. Vi har under året arbetat fram en klimatfärdplan som sätter riktningen för vårt långsiktiga hållbarhetsarbete.

Klimatfärdplanen tydliggör våra ambitioner och de åtgärder som behövs för att ställa om och nå våra klimatmål. Under 2023 kommer vi att arbeta vidare med färdplanen och se över alla delar i verksamheten och hur vi kan arbeta strukturerat i allt från avtalsskrivning till fastighetsförvaltning.

Under 2022 färdigställde vi Sveriges första NollCO2-certifierade äldreboende – Sköndalsvillan i Tyresö. Det innehåller många hållbara lösningar, som återvunnet tegel, klimatförbättrad betong och solceller. Hemsö tog också under året kliv framåt inom fastighetsteknologi. Närmare 180 fastigheter integrerades till en gemensam plattform för att med teknikens hjälp kunna optimera värme, klimat och luftkvalitet, samtidigt som vi sänker energikostnaderna.

Social hållbarhet genomsyrar allt vi gör

I Hemsös roll som förvaltare och utvecklare av samhällsfastigheter kan vi göra stor skillnad både i klimatpåverkan och i människors liv. Vår verksamhet påverkar och skapar möjligheter både för dem som vistas på våra fastigheter och för dem som bor och verkar i de områden där Hemsö har verksamhet.

Vårt arbete inkluderar även att tillgodose efterlevnaden av riktlinjer och policyer som säkrar mänskliga rättigheter och rättvisa levnadsvillkor i leverantörskedjan. Till exempel har vi genomfört granskningar av ledande befattningshavare inom de bolag som utför entreprenadarbeten för Hemsös räkning.

Vi arbetar utifrån den principen i alla typer av fastigheter. Insatser behövs överallt, och särskilt i socialt utsatta områden. Att erbjuda en trygg skola med tillgång till bra utbildning samt en meningsfull fritid är några nyckelfaktorer för att ge barn och ungdomar goda livschanser. I början av året tillträdde vi Tensta gymnasium och Tensta Träff. Vi arbetar sedan dess fokuserat med att skapa en riktigt bra skola och levande plats i och runt dessa anrika byggnader. Under året har vi visat upp platsen för, och diskuterat dess framtid med, många politiker, potentiella hyresgäster, föreningsliv och organisationer. Vi har också haft medborgardialoger med invånare i Tensta, för att lyssna in förslag och behov.

Framtidens Campus Tensta ska erbjuda god utbildning av hög kvalitet. Dessutom strävar vi efter att skapa förutsättningar för ett blomstrande föreningsliv. Vi vill att Campus Tensta ska vara en attraktiv plats där Tenstaborna vill vara under både dag- och kvällstid.

Stabilitet i alla led

Hemsö har mycket att vara stolt över från året som gått. Vi har färdigställt 26 skolor och äldreboenden. I Finland har flera förvärv genomförts, bland annat ett sjukhus i Kouvola och tre hälsovårdsfastigheter i Tammerfors. Vi inledde även ett strategiskt samarbete med den finska vårdoperatören Hoivamme. I Tyskland förvärvades under året flera äldreboenden, bland annat ett i Chemnitz och ett i Brandenburg an der Havel.

Trots en turbulent omvärld är Hemsös resultat stabilt. Vi har inte behövt använda våra kreditfaciliteter och har haft kontinuerlig tillgång till obligationsmarknaden. Vi har emitterat obligationer för knappt 7 miljarder med löptider upp till 20 år. Kapital- och räntebindning är fortsatt lång och trots högre finansieringskostnader ökar det operativa kassaflödet.

Jag känner mig trygg med att vi även fortsättningsvis kan investera i våra fastigheter, både gällande sociala insatser och i smarta lösningar inom fastighetsteknologi och förnybar energi.

Att leva som man lär

Det politiska valet i Sverige och välfärdsområdesvalet i Finland medförde en del nya beslutsfattare och tjänstepersoner. Under året hade vi glädjen att träffa flera av dem, där många visar stort engagemang för möjligheter och lösningar inom social infrastruktur. För oss på Hemsö är kvalitet och passion viktigt. Vi har ett långsiktigt perspektiv och håller det vi lovar. Vår majoritetsägare Tredje AP-fonden är också en garant för stabilitet. Sammantaget har vi fortsatt på inslagen väg tillsammans med både gamla och nya samarbetspartners inom offentlig sektor.

I denna turbulenta värld är samarbete, respekt och lösningsfokus viktigare än någonsin. Vi har mer gemensamt än vad som skiljer oss åt, det behöver vi ta fasta på. De flesta jag träffar av våra hyresgäster, partners och andra aktörer inom offentlig sektor är inne på samma linje. Det gör mig hoppfull om framtiden.

Nils Styf, vd

Års- och hållbarhetsredovisning 2022