Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Pressmeddelanden / Bokslutskommuniké januari – december 2018
press

Bokslutskommuniké januari – december 2018

- Regulatorisk information

Sammanfattning januari – december 2018

  • Hyresintäkterna ökade till 2 607 mkr (2 363).
  • Förvaltningsresultatet ökade till 1 443 mkr (1 314).
  • Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till 2 060 mkr (1 682). Värdeförändringar på finansiella instrument uppgick till 91 mkr (135).
  • Årets resultat efter skatt ökade till 3 092 mkr (2 591).
  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 46 236 mkr (38 883).
  • Under året förvärvades 29 fastigheter (27) för 3 135 mkr (2 668) och 10 fastigheter (36) avyttrades för 867 mkr (1 587).

          Hemsös stabila tillväxt under året fortsatte även i fjärde kvartalet. För helåret ökade både hyresintäkterna och förvaltningsresultatet med 10 procent till 2 607 miljoner kronor respektive 1 443 miljoner kronor och årets resultat efter skatt ökade med 19 procent till 3 092 miljoner kronor drivet av värdeförändringar. Hyresdurationen har ökat till 9,7 år som ett resultat av ett flertal förvärv och färdigställda projekt med långa hyresavtal samt förlängningar av stora befintliga hyresavtal. Under året har även kvalitén i fastighetsportföljen förbättrats och en starkare kapitalstruktur uppnåtts, vilket har minskat refinansieringsriskerna, säger Nils Styf.

Denna information är sådan information som Hemsö Fastighets AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2019 kl. 10:30 CET.