Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Pressmeddelanden / Kommuniké från Hemsös årsstämma 2024
press

Kommuniké från Hemsös årsstämma 2024

- Regulatorisk information

Årsstämma i Hemsö Fastighets AB hölls den 24 april 2024 i Stockholm. Nedan följer besluten i sammandrag. Samtliga beslut fattades av stämman enhälligt.

Beslut om fastställande av räkenskaper och vinstdisposition
Stämman fastställde resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2023. Vidare beslutade stämman att resultat för räkenskapsåret 2023 ska disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. 

Ansvarsfrihet
Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade att styrelsen ska ha sex ordinarie styrelseledamöter, inklusive styrelseordförande och utan suppleanter.

Till styrelseledamöter omvaldes Maria Björklund, Staffan Hansén, Kerstin Hessius, David Mindus, Johanna Skogestig och Johan Thorell. Till styrelseordförande valdes Kerstin Hessius. Till revisor för en period om ett år valdes KPMG, med Peter Dahllöf som huvudansvarig revisor.

Val av styrelse- och utskottsarvode samt revisorsarvode
Stämman beslutade följande om arvoden. Arvode till styrelseordföranden ska utgå med 600 000 kronor per år och till ordinarie styrelseledamot med 285 000 kronor per år. Arvode till ordföranden i revisionsutskottet ska utgå med 145 000 kronor per år och till ordinarie ledamot i revisionsutskottet med 75 000 kronor per år. Arvode till ordföranden i hållbarhetsutskottet ska utgå med 100 000 kronor per år och till ordinarie ledamot i hållbarhetsutskottet med 50 000 kronor per år. Arvode för styrelsearbete eller utskottsarbete till styrelseledamot anställd i bolaget eller hos ägare ska inte utgå.

Arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

Denna information är sådan information som Hemsö Fastighets AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2024 kl. 14:00 CET.

För vidare information vänligen kontakta

Rutger Källen

Rutger Källén

CFO, vice vd

08-501 170 35 Skicka e-post